Europa 2020: de strategie van de Europese Unie voor groei en werkgelegenheid

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2010) 2020 definitief) – Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei

WAT IS HET DOEL VAN DE EUROPA 2020-STRATEGIE?

De Europa 2020-strategie moet ervoor zorgen dat het economisch herstel van de Europese Unie (EU) na de economische en financiële crisis wordt ondersteund door een reeks hervormingen, waardoor een stevige basis wordt gelegd voor groei en nieuwe werkgelegenheid tegen het jaar 2020. De strategie is gericht op de structureel zwakke plekken van de EU-economie en op economische en sociale kwesties, maar houdt ook rekening met de langetermijnproblemen die voortvloeien uit globalisering, druk op de hulpbronnen en vergrijzing.

KERNPUNTEN

Uitvoering van de strategie in het kader van het Europees semester

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie - Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei [COM(2010) 2020 definitief, 3.3.2010

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank – Actie voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid (COM(2012) 299 definitief, 30.5.2012)

Conclusies van de Europese Raad van Brussel van 25 en 26 maart 2010.

Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de Raad van 14 juli 2015 betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Europese Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27-31)

Besluit (EU) 2015/1848 van de Raad van 5 oktober 2015 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2015 (PB L 268, 15.10.2015, blz. 28-32)

Laatste bijwerking 07.02.2017