Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

SAMENVATTING VAN:

Besluit 94/1/EGKS, EG over de sluiting van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE OVEREENKOMST?

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Gemeenschappelijke organen

Door de overeenkomst werden in het kader van de EER meerdere gemeenschappelijke organen geschapen die grotendeels parallel zijn aan EU-instellingen:

En verder:

Hoe wordt EU-wetgeving EER-wetgeving?

Deelname aan EU-programma's en in -agentschappen

Financiële aspecten

Krachtens de overeenkomst dragen de leden van de EVA bij aan de vermindering van economische en sociale ongelijkheden tussen EER-regio's, waarvan op dit moment 16 landen profiteren. Deze EER-subsidies worden door IJsland, Liechtenstein en Noorwegen gezamenlijk gefinancierd, waarbij elk land naar omvang en vermogen bijdraagt.

Naast deze bijdrage van de drie EVA-landen aan de uitvoeringskosten van EU-programma's betalen zij ook mee aan de administratieve kosten van de Commissie (zoals kantoorruimte, vergaderingen, enz.).

ACHTERGROND

De EER-overeenkomst werd in 1992 getekend door de twaalf toenmalige EU-landen en zes EVA-landen: Oostenrijk, Finland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zweden en Zwitserland, hoewel Zwitserland later besloot om de overeenkomst af te wijzen. De overeenkomst werd in 1994 van kracht. In 1995 werden drie EVA-landen lid van de EU (Oostenrijk, Finland en Zweden). De overeenkomst is in stappen aangepast bij de toetreding van tien landen tot de EU in 2004, nog eens twee in 2007 en ten slotte van Kroatië in 2013.

Zie voor meer informatie:

BESLUIT

Besluit 94/1/EGKS, EG van de Raad en de Commissie van 13 december 1993 betreffende de sluiting van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tussen de Europese Gemeenschappen, hun lidstaten en de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat (PB L 1 van 3.1.1994, blz. 1)

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen —– Verklaringen van de lidstaten en de EVA-landen —Regelingen — Proces-verbaal van Overeenstemming — Verklaringen van één of meerdere contraherende partijen betreffende de EVA (PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3-522)

Achtereenvolgende wijzigingen van de overeenkomst zijn in de oorspronkelijke tekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 24.05.2016(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.