Invoering van de euro

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 974/98 — over de invoering van de euro

Artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING EN ARTIKEL 140 VWEU?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 1999 van toepassing.

ACHTERGROND

In 2019 is het 20 jaar geleden dat de euro werd ingevoerd. Op 1 januari 1999 hebben elf EU-landen hun wisselkoersen vastgesteld, een gemeenschappelijk monetair beleid aangenomen en de euro als nieuwe gemeenschappelijke munt op de mondiale financiële markten ingevoerd. Tegenwoordig is de euro de munteenheid van 19 EU-landen.

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro (PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1-5)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 974/98 zijn in de originele tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie —Derde Deel — Het beleid en intern optreden van de Unie — Titel VIII — Economisch en monetair beleid — Hoofdstuk 5 — Overgangsbepalingen — Artikel 140 (oude artikelen 121, lid 1, 122, lid 2, tweede zin, en 123, lid 5, VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 108-110)

GERELATEERD DOCUMENT

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Protocol (nr. 13) betreffende de convergentiecriteria (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 281-282)

Laatste bijwerking 14.02.2019