Malta

1) REFERENTIES

Verslag van de Commissie COM(1999) 69 def. [Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt];Verslag van de Commissie COM(1999) 508 def.[Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt];Verslag van de Commissie COM(2000) 708 def. [Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt];Verslag van de Commissie COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1751 [Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt];Verslag van de Commissie COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1407 [Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt];Verslag van de Commissie COM(2003) 675 def. - SEC(2003)1206 [Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

Aan het Maltese BTW-stelsel liggen dezelfde beginselen ten grondslag als aan de communautaire wetgeving ter zake. Niettemin is een aantal wijzigingen noodzakelijk om deze wetgeving volledig in overeenstemming te brengen met het acquis.

In het tweede verslag van 1998 werd erop gewezen dat Malta zich nog meer inspanningen zou moeten getroosten om zijn BTW-wetgeving aan die van de Gemeenschap aan te passen. Op het gebied van de accijnzen weken de Maltese normen nog altijd sterk af van de communautaire bepalingen en waren derhalve aanzienlijke inspanningen noodzakelijk om de accijnswetgeving van dit land in overeenstemming te brengen met het acquis. Volgens het verslag zou Malta aan het systeem van wederzijdse bijstand moeten kunnen deelnemen.

In het verslag van oktober 1999 was vermeld dat op het gebied van de accijnzen geen enkele vooruitgang was geboekt en dat Malta een goed gestructureerde en doelgerichte pretoetredingsstrategie diende uit te werken.

In het verslag van november 2000 werd vastgesteld dat Malta vooruitgang had geboekt, met name op het gebied van de BTW.

In het verslag van november 2001 werd geconstateerd dat Malta merkbaar vooruitgang had geboekt, met name op het gebied van accijnsrechten en zijn wetgeving betreffende minerale oliën, tabaksproducten en alcoholhoudende dranken had gewijzigd. Voortaan worden ook olie- en gasproducten en methaan belast. De BTW-wetgeving werd eveneens gewijzigd: de levering van levensmiddelen aan bedrijfs- en schoolkantines wordt nu tegen het vaste tarief belast, terwijl het verlenen van diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociale bijstand van belasting is vrijgesteld. Op het gebied van de directe belastingen heeft sinds het vorige verslag geen enkele aanpassing plaatsgevonden. De bestuurlijke capaciteit werd versterkt door de oprichting van een dienst die belast is met het pretoetredingsdossier. Het aantal belastinginspecteurs werd verhoogd en er werden informaticatoepassingen voor het beheer van de belastingschuld geïnstalleerd.

In het verslag van oktober 2002 werd de aandacht gevestigd op een aantal punten waarop vorderingen zijn gemaakt, met name wat de indirecte belastingen en de BTW betreft. Op het gebied van de directe belastingen en de administratieve samenwerking en bijstand is evenwel geen enkele vooruitgang geboekt.

Volgens het verslag van 2003 komt Malta de verplichtingen na die bij de toetredingsonderhandelingen zijn overeengekomen op het gebied van accijnzen en BTW evenals op het gebied van wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de belastingdiensten. Malta zou dus in staat moeten zijn bij toetreding het desbetreffende acquis ten uitvoer te leggen. Op het gebied van de directe belastingen is Malta haar verplichtingen slechts ten dele nagekomen. Malta moet dringend een einde maken aan de voorkeursbehandeling voor niet in Malta gevestigde "internationale handelmaatschappijen" en voor buitenlandse inkomsten en maatregelen nemen ter bestrijding van fraude bij winstuitkeringen aan buitenlanders.

Bij de toetredingsonderhandelingen werd aan Malta een overgangsperiode toegekend tot 1 januari 2010, gedurende welke periode het land een nultarief mag blijven toepassen op levensmiddelen en geneesmiddelen. Zij heeft derogaties verkregen wat de BTW-vrijstelling voor nationaal en internationaal reizigersvervoer betreft en het binnenlands personenvervoer over zee tussen de eilanden, vrijstelling van de BTW zonder recht op aftrek van de voorbelasting bij de levering van water door overheidsdiensten, onroerende goederen en bouwgronden. Tenslotte heeft Malta een derogatie verkregen wat de BTW-vrijstelling betreft en wat de registratiedrempels van respectievelijk 37 000, 24 300 en 14 600 betreft voor bepaalde categorieën kleine en middelgrote bedrijven.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Op het gebied van de directe belastingen heeft Malta de belasting op het aantrekken van kapitaal geschrapt en de wetgeving zou nu volledig in overeenstemming moeten zijn met het acquis.

Op het gebied van de indirecte belastingen wordt in het verslag vastgesteld dat de inspanningen vooral gericht zijn op de fiscale behandeling van motorbrandstoffen en de vaste telefonie, die nu tegen een standaardtarief van 15% worden belast. Hiervoor is het recht op BTW-aftrek voor motorbrandstoffen voor bedrijfsvoertuigen gewijzigd. Daarnaast is het begrip "belastingplichtige" verruimd zodat nu ook het overheidsbedrijf in de energiesector als belastbaar wordt aangemerkt.

Op het gebied van accijnzen betreft de grootste vooruitgang de verhoging van het accijnsrecht op bepaalde soorten sigaretten, waarmee aan het minimumtarief van de Gemeenschap wordt voldaan. Daarnaast is nu ook de berekening van de rechten op minerale oliën in overeenstemming met het acquis.

Wat de bestuurlijke capaciteit betreft, is de BTW-directie versterkt en zijn er speciale eenheden opgericht die in het bijzonder zijn belast met de verbetering van de dienstverlening aan het publiek. Bij de directie Douane en accijnzen is een directeur benoemd die met het oog op de toetreding de douanecomponent van het handelsbeleid in de praktijk moet brengen en die verantwoordelijk is voor het hervormingsplan voor bedrijven met betrekking tot douane- en belastingkwesties.

EVALUATIE

Malta heeft zich in het algemeen goed aangepast aan het acquis, maar moet nog serieuze inspanningen leveren.

Belasting over de toegevoegde waarde

In januari 1999 is opnieuw de BTW ingevoerd. Deze vormt het noodzakelijke kader voor de omzetting van het acquis, maar er moeten nog heel wat aanpassingen gebeuren. De belangrijkste verschilpunten betreffen nog altijd de hoogte van de toegepaste tarieven en het aantal handelingen dat is vrijgesteld, om nog te zwijgen van het overdreven gebruik van nultarieven. Het is daarom belangrijk dat Malta een gestructureerde pretoetredingsstrategie op dit gebied vaststelt. Ondanks het feit dat vooruitgang werd geboekt, blijven ook in 2001 nog steeds verschillen bestaan tussen de tarieven en de lijst van vrijgestelde handelingen in de Maltese wetgeving en in het Gemeenschapsrecht.

Sedert oktober 2001 is het goudaanbod van de centrale bank, waarvoor tot nu toe een nulrecht gold, aan het normale BTW-tarief onderworpen. Het toepassingsgebied van de bijzondere BTW-regeling voor tweedehandsgoederen werd uitgebreid tot kunstwerken, voorwerpen voor verzamelaars en antiquiteiten. Bovendien heeft Malta vorderingen gemaakt met de aanpassing van de bijzondere BTW-regeling voor reisbureaus.

Malta zal zich nog aanzienlijke inspanningen moeten getroosten om zijn BTW-wetgeving aan te passen. De aandacht zal daarbij in het bijzonder gericht moeten zijn op de belastbare transacties, het onderscheid tussen het aanbod van goederen en diensten, de omschrijving van het begrip invoer, de vrijstellingen van belasting zonder recht op aftrek van voorbelasting en de communautaire transacties.

Eind 2003 moet Malta nog de omzetting voltooien van de voorschriften inzake het verminderde BTW-tarief (elektriciteit) en het toepassingsgebied van het verminderde tarief en het nultarief nader omschrijven. Malta moet zich ook gaan bezighouden met de belastbare handelingen van overheidsbedrijven (elektriciteit en verwarming) en zorgen voor een volledig gelijke behandeling op bepaalde gebieden wat de oorsprong van de verrichtingen ook is.

Accijnzen

De Maltese wetgeving op dit gebied was in 2001 in overeenstemming met die van het acquis. In februari 2002 werden bepalingen vastgesteld betreffende de algemene belastingregeling voor het voorhanden hebben en het verkeer van accijnsgoederen en het toezicht op deze goederen.

Malta dient nog een oplossing te vinden voor het probleem van het verlaagde accijnstarief voor bier dat door kleine brouwerijen wordt vervaardigd. Dit verlaagde tarief mag echter enkel gelden voor kleine onafhankelijke brouwerijen en niet voor brouwerijen die onder licentie produceren.

Eind 2003 moet Malta blijven werken aan de harmonisering van de regelgeving, met name wat de belastinggrondslag en de definitie van bepaalde producten betreft, de hoogte van de tarieven op bijzondere producten en bepaalde vrijstellingen. Met name die welke op ad-hocbasis worden verleend, moeten worden afgeschaft. Het land moet ook de schorsingsregelingen uitbreiden tot intracommunautaire handelingen en erop toe zien dat zij zonder onderscheid worden toegepast, wat de oorsprong ook is.

Directe belastingen

Op het gebied van de directe belastingen hebben in 2001 en 2002 geen aanpassingen plaatsgevonden. Malta zou derhalve werk moeten maken van dit onderdeel van het fiscale acquis om zich te conformeren aan de gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen.

Eind 2003 moet Malta de omzetting van het acquis betreffende de belastingheffing op kapitaal en fusies nog voltooien evenals het acquis betreffende rente en vergoedingen en de belasting op de opbrengsten van spaargelden.

Administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand

Op het gebied van de administratieve samenwerking en de wederzijdse bijstand moet Malta nog het geïnformatiseerde systeem voor de uitwisseling van BTW-gegevens invoeren. In 2002 zijn op dit gebied geen vorderingen gemaakt.

Eind 2003 zijn het centraal verbindingsbureau en het verbindingsbureau accijnzen nog steeds niet opgericht. De voorbereidingen voor de inwerkingtreding van het systeem voor de uitwisseling van gegevens op het gebied van de BTW (VIES), de BTW op elektronische diensten en de gegevensbank voor accijnzen (SEED) worden voortgezet.

Bestuurlijke capaciteit

Hoewel de belangrijkste structuren voor de toepassing van het acquis aanwezig zijn, vormen de gevolgen van de aanvaarding van het acquis, onder meer op het gebied van de informatisering, toch een uitdaging voor Malta. In 2001 dient Malta zijn programma voor de hervorming van het beheer van de belastingdiensten volledig ten uitvoer te leggen. De modernisering van de belastingdiensten moet in 2002 worden voortgezet en geïntensiveerd, met name wat de accijnzen betreft. In het verslag van de Commissie wordt opgemerkt dat de veranderingen die de toetreding met zich mee zal brengen, dringend moeten worden voorbereid en geanalyseerd en dat Malta werk moet maken van de herschikking en de opleiding van het personeel.

Eind 2003 beschikt de belastingdienst die zich met de BTW bezighoudt over voldoende capaciteit. De bestuurlijke structuren op het gebied van de accijnzen moeten nog worden verstrekt. Malta moet zich met voorrang bezighouden met het verbeteren van de doelmatigheid van de accijnzenheffing en risicoanalysetechnieken en audits gaan toepassen. De dienst die zich met directe belastingen bezighoudt beschikt over voldoende capaciteit en neemt steeds meer gekwalificeerd personeel in dienst. Malta moet methodes gaan toepassen voor de verificatie van verrekenprijzen.

Laatste wijziging: 16.01.2004