Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG)

SAMENVATTING VAN:

EU-twaalfpuntenplan ter ondersteuning van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling – COM(2010) 159 def.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE COMMUNICATIE?

Om een bijdrage te leveren aan de snellere verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG) tegen 2015, stelde de Europese Commissie in 2010 een twaalfpuntenplan voor de middellange termijn voor.

KERNPUNTEN

De verbintenissen inzake officiële ontwikkelingshulp nakomen

Om de verbintenis na te komen om de officiële ontwikkelingshulp van de EU tegen 2015 op te trekken tot 0,7 % van het bruto nationaal inkomen (bni), heeft de Commissie het volgende voorgesteld:

het vastleggen van jaarlijkse actieplannen om de toepassing van de officiële ontwikkelingshulp te optimaliseren;

het versterken van de verantwoordingsplicht van de EU op basis van een evaluatie van de officiële ontwikkelingshulp;

de EU-landen werken nationale wetgevingen uit inzake doelstellingen voor officiële ontwikkelingshulp.

De Commissie roept ook andere internationale donoren op om hun bijdrage voor officiële ontwikkelingshulp op hetzelfde peil te brengen als de EU.

De steun doeltreffender gebruiken

Om de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp en de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen verbeteren, heeft de Commissie onder meer het volgende voorgesteld:

tegen 2013 progressief gebruik maken van een gezamenlijk programmeringskader en een programmeringscyclus voor de EU en de EU-landen;

instellen van een operationeel kader voor doeltreffendheid van de steun, taakverdeling, transparantie in de financiering en wederzijdse verantwoordingsplicht tussen de EU en de ontwikkelingslanden;

aanmoedigen van de andere donoren om de principes inzake doeltreffendheid van de steun toe te passen.

Actieplan voor een snelle uitvoering van de MDG

Om de uitvoering van de MDG te versnellen, heeft de Commissie voorgesteld dat de EU en de EU-landen:

voorrang geven aan landen en volkeren met de grootste achterstand;

de aandacht vestigen op de MDG met de meeste achterstand en de invloed van het sectoraal EU-beleid vergroten (bijv. gezondheidszorg, onderwijs, voedselzekerheid en gendergelijkheid);

de verantwoordelijkheid van de partnerlanden voor de MDG versterken (bijv. integratie van de MDG in hun eigen ontwikkelingsstrategieën alsook kwaliteitsverbetering van de statistieken);

een werkprogramma aannemen om te zorgen voor consistentie tussen EU-beleidslijnen die een effect kunnen hebben op de partnerlanden (bijv. in de cruciale sectoren handel en financiën, klimaatverandering, voedselzekerheid, migratie en veiligheid);

het mobiliseren van de binnenlandse middelen bevorderen, met name door een beter nationaal en internationaal fiscaal bestuur, alsmede door een versterking van de belastingssystemen van de partnerlanden;

regionale integratie en handel bevorderen, waardoor groei en werkgelegenheid aangezwengeld worden;

innovatieve financieringsmiddelen vaststellen en bevorderen, ook via publiek-private partnerschappen, om te zorgen voor stabiele inkomsten voor de financiering van een duurzame ontwikkeling;

strategieën ondersteunen ten behoeve van de aanpassing en inperking van de klimaatverandering in en met de partnerlanden (bijv. door het bevorderen van samenwerking, onderzoek en toegang tot milieuvriendelijke technologieën);

investeren in veiligheid op lange termijn (De kwetsbaarheid van de meeste landen die een achterstand vertonen in de MDG is te wijten aan gewapende conflicten);

nieuwe impulsen geven aan het hervormingsproces van de mondiale bestuursstructuur (d.w.z. de doeltreffendheid en legitimiteit van het proces bevorderen dankzij een betere opname van de armste landen die heel dikwijls over het hoofd worden gezien).

Resultaten

Acties door de EU en EU-landen hebben een aantal positieve resultaten opgeleverd. In bepaalde gevallen werden de doelstellingen echter niet bereikt.

Extreme armoede en honger

Extreme armoede was wereldwijd gehalveerd tegen 2010, vijf jaar eerder dan gepland. Sindsdien is ze verder afgenomen. Toch leven nog steeds 836 miljoen mensen in extreme armoede. In 72 van 129 landen is het aandeel van mensen die honger lijden gehalveerd. Er lijden nog 795 miljoen mensen honger, twee miljard mensen worden slecht gevoed en bij een kwart van de kinderen is de groei vertraagd.

Algemeen basisonderwijs

Vergeleken met 2000 is het aantal kinderen dat niet naar school gaat bijna gehalveerd. De alfabetiseringsgraad voor jongeren tussen 15 en 24 jaar is toegenomen van 83 % in 1990 tot een verwachte 91% in 2015. EU-steun heeft daartoe bijgedragen, net als verbeteringen op alle andere niveaus van het onderwijs.

Gendergelijkheid en versterking van de positie van de vrouw

Er is enige vooruitgang gemaakt in het bereiken van gendergelijkheid en de versterking van de positie van meisjes en vrouwen. Er komen echter aanhoudende en in sommige gevallen nooit eerder voorgekomen schendingen van vrouwenrechten voor. De genderkloof is nog groter wanneer genderongelijkheid wordt gecombineerd met andere vormen van uitsluiting zoals invaliditeit, leeftijd, kaste, etniciteit, seksuele geaardheid, geografische afstand of religie.

Kindersterfte

Er zijn nog steeds naar schatting 16 000 overlijdens per dag. De sterftecijfers voor min-vijfjarigen zijn gehalveerd sinds 1990, van 90 naar een verwachte 43 overlijdens per 1 000 levendgeborenen in 2015. Er is overal een grotere afname te zien bij de armste gezinnen dan bij de rijkste. De verbetering is echter onvoldoende gebleken om de doelstelling van een afname van de overlijdens met twee derde tegen 2015 te bereiken.

Gezondheid van moeders

In 2015 is het sterftecijfer bijna de helft van dat in 1990. Maar met deze resultaten wordt nog steeds de MDG-doelstelling niet gehaald om het cijfer met driekwart te verminderen tegen 2015.

HIV/AIDS, malaria en tuberculose (TB)

Het aantal overlijdens ten gevolge van HIV/AIDS, tuberculose en malaria is sinds 2000 met 40 % afgenomen.

Duurzaamheid van het milieu

De doelstellingen betreffende de toegang tot verbeterde watervoorziening en de vermindering van het aantal mensen dat in sloppenwijken woont, werden bereikt vóór de deadline. Het verlies aan natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit werd echter geen halt toegeroepen.

Een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling creëren

Sinds 1990 is er goede vooruitgang geboekt. In 2014 was het niveau van de ontwikkelingshulp met 66 % gestegen vergeleken met 2000. Tijdens dezelfde periode is de toegang van ontwikkelingslanden tot de markten toegenomen.

ACHTERGROND

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Europees Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's – EU-twaalfpuntenplan ter ondersteuning van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (COM(2010) 159 definitief van 21.4.2010)

Laatste bijwerking 13.01.2016