De Europese Unie en de rechten van het kind

SAMENVATTING VAN:

Een EU-agenda voor de rechten van het kind — COM(2011) 60 definitief

SAMENVATTING

WAT HOUDT DEZE MEDEDELING IN?

In deze mededeling wordt een agenda gepresenteerd om de rechten van het kind te versterken en te beschermen zoals uiteengezet in de beginselen van het Handvest van de grondrechten van de EU en het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van het kind (UNCRC). Al het EU-beleid dat gevolgen heeft voor kinderen, dient hun rechten te respecteren.

KERNPUNTEN

De rechten van het kind zouden integraal deel moeten uitmaken van beleidsvorming op EU-niveau. Dit betekent dat een „checklist van de grondrechten” onderdeel uitmaakt van iedere ontwerpwetgeving.

De verschillende gerechtelijke systemen van de EU moeten kindvriendelijker worden. Dit is van toepassing op:

familierechtelijke geschillen,

registratie van documenten,

voogdij,

strafrechtelijke en gevangenisprocedures,

burgerlijke staat en

behandeling van kinderen als kwetsbare getuigen.

De meeste kwetsbare kinderen hebben bescherming nodig ongeacht of ze:

gehandicapt zijn,

het meeste risico op armoede lopen,

slachtoffers zijn van seksuele uitbuiting of mensenhandel,

asiel zoeken, of

op zichzelf aangewezen zijn.

Er moet advies worden gegeven aan ervaren en goed opgeleide professionals, die kinderen kunnen helpen het trauma dat zij hebben meegemaakt, te verwerken, om inzicht te krijgen in de rechten en behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen aan risico’s.

Speciale aandacht zou moeten worden geschonken aan Roma-kinderen in de EU aangezien zij in het bijzonder kwetsbaar en blootgesteld zijn.

De EU heeft een hotline (nr.: 116 000) voor vermiste kinderen.

De EU legt zich erop toe de rechten van het kind wereldwijd te doen gelden om hen te beschermen tegen bedreigingen zoals geweld, kinderarbeid, gewapende conflicten en sekstoerisme.

De EU zorgt ervoor dat kinderen:

weten wat hun rechten zijn,

hun mening kunnen geven,

worden geraadpleegd en dat naar hen wordt geluisterd, en

informatie krijgen over EU-beleid dat van invloed op hen zou kunnen zijn.

ACHTERGROND

De bescherming van de rechten van het kind is erkend in het Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 3,lid 3) en in het Handvest van de grondrechten van de EU (artikel 24).

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Een EU-agenda voor de rechten van het kind (COM(2011) 60 definitief van 15.2.2011)

Laatste bijwerking 25.01.2016