Uitvoer van cultuurgoederen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 116/2009 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

Deze verordening moet Europese cultuurgoederen beschermen, ervoor zorgen dat er met behulp van een uitvoervergunning eenvormige controles worden verricht bij de uitvoer buiten het douanegebied van de Europese Unie (EU).

KERNPUNTEN

De verordening bepaalt de regels voor de uitvoer van cultuurgoederen met het oog op hun bescherming. Ze zorgt ervoor dat er eenvormige controles worden verricht op dergelijke uitvoer aan de buitengrenzen van de EU. De categorieën van cultuurgoederen waarop de verordening van toepassing is, worden opgesomd in Bijlage I van de verordening.

Uitvoervergunning

Uitvoering

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Verordening (EU) nr. 116/2009 is een gecodificeerde versie van een originele besluit (Verordening (EEG) nr. 3911/92) en latere wijzigingen ervan. Het besluit is sinds 2 maart 2009 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening van de Raad (EG) nr. 116/2009 van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen (Gecodificeerde versie) (PB L 39, 10.2.2009, blz. 1-7)

GERELATEERDE BESLUITEN

Lijst van autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van uitvoervergunningen voor cultuurgoederen, gepubliceerd overeenkomstig Artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad (PB C 164, 16.7.2009, blz. 6-20)

Lijst van douanekantoren die bevoegd zijn de formaliteiten te vervullen voor de uitvoer van cultuurgoederen, gepubliceerd overeenkomstig Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad (PB C 134, 13.6.2009, blz. 9-13)

Laatste bijwerking 20.02.2017