Voedseletikettering

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1169/2011 — voedselinformatie aan consumenten

SAMENVATTING

Het vrije verkeer van veilig en gezond voedsel in de Europese Unie (EU) is een groot voordeel voor volksgezondheid en welzijn en vormt een essentieel onderdeel van de interne markt. Naast het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid zorgt EU-wetgeving ervoor dat consumenten de nodige informatie hebben om doordachte keuzes te maken ten aanzien van de levensmiddelen die zij kopen en consumeren.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening garandeert consumenten hun recht op adequate informatie door algemene beginselen, voorschriften en verantwoordelijkheden vast te stellen voor de etikettering van de levensmiddelen die zij consumeren. De verordening biedt voldoende ruimte om op toekomstige ontwikkelingen in de levensmiddelensector te kunnen inspelen. Het verenigt de vorige wetgeving, Richtlijn 2000/13/EG inzake de etikettering van levensmiddelen en Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering.

KERNPUNTEN

De wetgeving is van toepassing op bedrijven in alle schakels van de voedselketen en op alle voor de eindverbruiker bestemde levensmiddelen. Dit geldt ook voor door grote cateraars geleverde levensmiddelen, en voor levering aan grote cateraars bestemde levensmiddelen.

De verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de benodigde informatie en de juistheid ervan ligt bij de producent die het levensmiddel onder zijn naam op de markt brengt. Als de producent buiten de EU is gevestigd, ligt de verantwoordelijkheid bij de importeur.

Bepaalde informatie is verplicht. Dit is onder andere de benaming van het levensmiddel, de lijst van ingrediënten, de nettohoeveelheid, de uiterste consumptiedatum, de naam en het adres van de exploitant en een voedingswaardevermelding.

De verplichte informatie moet kosteloos beschikbaar zijn voor consumenten die gebruikmaken van verkoop op afstand om levensmiddelen te kopen voordat de aankoop plaatsvindt.

Het effectieve alcoholvolumegehalte moet vermeld worden voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 %.

Er moet aanvullende informatie worden verstrekt voor bepaalde soorten levensmiddelen, bijvoorbeeld voor levensmiddelen die zoetstoffen, ammoniumzout of een hoog cafeïnegehalte bevatten.

De nettohoeveelheid van een levensmiddel of vloeistof wordt uitgedrukt in liter, centiliter, milliliter, kilogram of gram.

Bepaalde levensmiddelen, waaronder kruiden en specerijen, aroma's en kruidenthee, worden vrijgesteld van de verplichte voedingswaardevermelding.

Op andere producten, voornamelijk verse groenten en fruit, koolzuurhoudend water, azijn en zuivelproducten als kaas, boter, room en gezuurde melk, hoeft geen lijst van ingrediënten te worden vermeld.

Voedselinformatie mag het publiek niet misleiden, met name door bepaalde kenmerken of effecten te suggereren die het product niet heeft. Voedselinformatie moet nauwkeurig, duidelijk en voor de consument gemakkelijk te begrijpen zijn.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 13 december 2014, met uitzondering van de invoering van de voedingswaardevermelding (vanaf 13 december 2016) en de specifieke voorschriften betreffende de aanduiding van „gehakt vlees” die al vanaf 1 januari 2014 van toepassing zijn.

ACHTERGROND

Website van de Europese Commissie over voedselinformatie aan consumenten — wetgeving.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18-63)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1169/2011 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 23.11.2015