Veiligere cosmetische producten voor Europese burgers

Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Door de aanscherping van de veiligheidseisen in deze verordening worden cosmetische producten die in de EU verkocht worden veiliger.

Procedures voor bedrijven en regelgevende instanties in de sector worden vereenvoudigd.

De regels worden aangepast aan de laatste technologische ontwikkelingen, met inbegrip van het mogelijke gebruik van nanomaterialen.

Het bestaande verbod op dierproeven wordt gehandhaafd.

KERNPUNTEN

Extra eisen voor het opstellen van het veiligheidsrapport dat producenten nodig hebben om een product op de markt te brengen.

Nieuw concept van de „verantwoordelijke persoon”voor ieder product:

producenten mogen pas producten in de EU op de markt brengen als zij een duidelijk omschreven persoon of bedrijf in de EU met deze rol hebben aangewezen.

deze persoon of dit bedrijf moet ervoor zorgen dat het product volgens de wetgeving aan alle relevante veiligheidseisen voldoet.

Bureaucratische rompslomp voor producten neemt af omdat zij hun producten nog maar één keer hoeven te registreren in het EU-portaal voor de kennisgeving van cosmetische producten.

Nieuwe eisen om ernstige ongewenste bijwerkingen te melden:

verantwoordelijke personen en distributeurs moeten dergelijke bijwerkingen aan hun nationale autoriteiten melden

nationale autoriteiten moeten deze informatie met alle andere informatie die ze van andere bronnen (gebruikers, gezondheidswerkers) ontvangen delen met hun tegenhangers in andere EU-landen.

De verpakking moet een reeks gegevens bevatten waaronder de naam en het adres van de verantwoordelijke persoon, de inhoud, voorzorgsmaatregelen voor gebruik en de lijst van ingrediënten.

Nieuwe regels inzake het gebruik van nanomaterialen.

Lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen stoffen voor gebruik in cosmetische producten.

Distributeurs moeten controleren of de etikettering, met inbegrip van de eisen inzake de houdbaarheidsdatum en taal, in orde zijn.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 11 juli 2013.

ACHTERGROND

Cosmetische producten - EU-veiligheidsregels

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (artikel 15, leden 1 en 2, artikel 14, 16, 31 en 32); 11.1.2013 (artikel 16, lid 3, afdeling 2)

-

PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59-209

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 1223/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende het verbod op dierproeven en het verbod op in de handel brengen en betreffende de stand van zaken met betrekking tot alternatieve methoden op het gebied van cosmetische producten (COM(2013)135 final van 11.3.2013)

Laatste bijwerking 19.06.2015