Grensoverschrijdende betalingen in euro’s

De gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (Single Euro Payments Area - SEPA) moet ervoor zorgen dat elektronische betalingen in de hele eurozone net zo makkelijk gaan als contante betalingen en dat er geen extra kosten zijn voor elektronische betalingen in euro’s aan een ander EU-land.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 924/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2560/2001.

SAMENVATTING

De gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (Single Euro Payments Area - SEPA) moet ervoor zorgen dat elektronische betalingen in de hele eurozone net zo makkelijk gaan als contante betalingen en dat er geen extra kosten zijn voor elektronische betalingen in euro’s aan een ander EU-land.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Door deze regels worden banken verplicht dezelfde kosten te berekenen voor elektronische betalingstransacties in euro’s tussen twee Europese landen als voor gelijksoortige elektronische betalingstransacties* in euro’s op nationaal niveau binnen hetzelfde EU-land.

KERNPUNTEN

Elektronische betalingstransacties bestaan uit overmakingen, automatische afschrijvingen, opnemingen bij geldautomaten, betalingen per krediet- of debetkaart, en overdrachten.

De betalingen in kwestie moeten in euro’s worden gedaan of in de nationale munteenheid van EU-landen die de verordening willen toepassen. Dus op verzoek van Zweden geldt het beginsel van gelijke kosten ook voor betalingen in Zweedse kronen.

In de praktijk moeten banken hun klanten voorzien van een internationaal bankrekeningnummer (IBAN) dat gebruikt kan worden bij grensoverschrijdende elektronische betalingstransacties. Ook moeten banken hun een bankidentificatiecode (BIC) geven. Daardoor kosten deze transacties niet meer dan transacties binnen hetzelfde land.

Naleving van de verplichtingen

Als een bank de kostenregels niet naleeft kunnen haar klanten of kan elke andere belanghebbende een klacht indienen bij de nationale autoriteit.

Om te garanderen dat geschillen tussen banken en klanten worden opgelost, moeten EU-landen doeltreffende procedures voor klachten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting instellen. Er kunnen sancties worden toegepast in geval van inbreuken.

VANAF WANNEER TREEDT DE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 1 november 2009.

KERNBEGRIPPEN

* Overeenkomstige betalingen: betalingen met gelijksoortige kenmerken, zoals hetzelfde bedrag, betalingskanaal (bijv. via geldautomaat, online, enz.), of gebruikte betaalinstrumenten (kaarten, cheques, automatische afschrijvingen of bijschrijvingen).

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 924/2009

1.11.2009

-

PB L 266 van 9.10.2009, blz. 11-18

Wijzigingsbesluiten

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 260/2012

31.3.2012

-

PB L 94 van 30. 3.2012, blz. 22-37

Verordening (EU) nr. 248/2014

21.3.2014

-

PB L 84 van 20.3.2014, blz. 1-3

Laatste wijziging: 19.06.2015