Zorgen voor veiligheid van speelgoed in de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

In de richtlijn staan de veiligheidseisen waaraan speelgoed dat in de EU op de markt wordt gebracht, moet voldoen. Deze eisen zijn ontworpen om een hoge mate van gezondheid en veiligheid te bieden, het publiek en het milieu te beschermen en een vrij verkeer van speelgoed te waarborgen in de Unie.

In de richtlijn staan de bijzondere verantwoordelijkheden van de verschillende deelnemers in de toeleveringsketen, van fabrikant tot importeur/detailhandelaar/distributeur.

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is op 20 juli 2009 in werking getreden en moest sinds 20 juli 2011 van kracht zijn in de EU-landen (met uitzondering van de regelgeving inzake chemische stoffen, die sinds 20 juli 2013 van kracht moest zijn).

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed (PB L 170 van 30.6.2009, blz. 1-37)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2009/48/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn (EU) 2018/725 van de Commissie van 16 mei 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, van punt 13 van deel III van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat chroom (VI) betreft (PB L 122 van 17.5.2018, blz. 29-31)

Richtlijn (EU) 2017/898 van de Commissie van 24 mei 2017 tot wijziging, met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat bisfenol A betreft (PB L 138 van 25.5.2017, blz. 128-130)

Richtlijn (EU) 2017/774 van de Commissie van 3 mei 2017 tot wijziging, met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft fenol (PB L 115 van 4.5.2017, blz. 47-49)

Richtlijn (EU) 2017/738 van de Raad van 27 maart 2017 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat lood betreft (PB L 110 van 27.4.2017, blz. 6-8)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1-1355)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1-849). Tekst opnieuw gepubliceerd in rectificatie (PB L 136 van 29.5.2007, blz. 3-280)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 20.07.2018