EU-normen voor natuurlijk mineraalwater

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/54/EG — Exploitatie en in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn harmoniseert de voorwaarden waaronder natuurlijk mineraalwater in de EU mag worden verkocht, en waarborgt dat dit veilig is voor menselijke consumptie.

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 16 juli 2009 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Unie: natuurlijk mineraalwater en bronwater.

KERNBEGRIPPEN

* natuurlijk mineraalwater met toegevoegd koolzuurgas: water waaraan koolzuurgas (CO2) is toegevoegd dat een andere oorsprong heeft dan het watervlak of de onderaardse laag waarvan het afkomstig is.

* natuurlijk gashoudend mineraalwater: water waarvan het gehalte aan CO2 afkomstig van de bron, na eventueel decanteren en botteling, even groot is als bij het ontspringen. Hierbij wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met het opnieuw inbrengen van een hoeveelheid van hetzelfde watervlak of dezelfde onderaardse laag afkomstige CO2, equivalent met het gas dat tijdens die bewerking is vrijgekomen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (Herschikking) (PB L 164 van 26.6.2009, blz. 45-58)

Laatste bijwerking 12.04.2016