Vierde wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties

De Europese Unie brengt een nieuw partnerschap tussen vrouwen en mannen tot stand dat een gelijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en een gelijke participatie van vrouwen en mannen aan het civiele, politieke, economische, sociale en culturele leven impliceert.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad van 1 juni 1995 over een nieuw partnerschap tussen vrouwen en mannen: gelijke verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden - de prioriteiten van de Europese Gemeenschap voor de vierde wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties (Beijing, september 1995) [COM(95) 221 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Gelijke behandeling van vrouwen en mannen is voor de Gemeenschap een fundamenteel beginsel. De rechten van vrouwen en meisjes zijn onvervreemdbaar en ondeelbaar en maken integrerend deel uit van de universele rechten van de mens.

De beleidsvormen en de programma's moeten de nadruk leggen op maatregelen ten behoeve van de erkenning van de fundamentele rol die vrouwen in de sociale, economische en politieke processen spelen, de deelneming van vrouwen aan de politieke besluitvorming en de verwerving van economische onafhankelijkheid.

Bovendien moeten specifieke maatregelen worden genomen voor de integratie van de kwestie van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in alle beleidsmaatregelen van de Unie.

Het is dringend noodzakelijk dat een eind wordt gemaakt aan de ongelijkheid op het gebied van voeding, alfabetisering, onderwijs en opleidingen, werkgelegenheid, toegang tot primaire gezondheidszorg enz.

De Gemeenschap heeft de volgende strategische doelstellingen vastgesteld:

De Gemeenschap moet haar benadering van de kwestie van de financiering en de follow-up op verschillende niveaus bestuderen: dat van de communautaire instellingen, dat van de lidstaten, dat van de door internationale instellingen gevoerde acties en dat van de acties ter aanmoediging en ondersteuning van partnerregeringen of regeringen van landen met een overgangseconomie in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.

Achtergrond

De vrouwenconferentie van de Verenigde Naties in 1995 in Beijing en de deelname van de Europese Gemeenschap aan deze conferentie passen in het kader van de inspanningen die de internationale gemeenschap al heeft geleverd om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen.

Tijdens de eerste wereldvrouwenconferentie in 1975 in Mexico zijn drie prioritaire doelstellingen geformuleerd: gelijkheid, ontwikkeling en vrede. Om deze doelstellingen te verwezenlijken werden op de conferentie van Kopenhagen in 1980 drie thema's naar voren geschoven: gelijke toegang van vrouwen en mannen tot onderwijs, werk en medische zorgverlening. Tijdens de conferentie van Nairobi in 1985 werd voor het eerst verklaard dat alle menselijke problemen ook vrouwenproblemen zijn. Vrouwen hebben bijgevolg het recht om aan de besluitvorming deel te nemen en bij de uitvoering van het beleid te worden betrokken.

VERBONDEN MAATREGELEN

Vierde wereldvrouwenconferentie, Beijing 1995

In de verklaring en het actieplatform die aan het slot van de conferentie zijn goedgekeurd, worden de strategische doelstellingen en de acties vermeld die nodig zijn om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen.

Er zijn twaalf gebieden vastgesteld waarop de gelijkheid van vrouwen en mannen wordt belemmerd en waarop dus specifieke acties moeten worden ondernomen: vrouwen en armoede; onderwijs en opleidingen voor vrouwen; vrouwen en gezondheid; geweld jegens vrouwen; vrouwen en gewapende conflicten; vrouwen en economie; vrouwen, macht en besluitvorming; institutionele mechanismen ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen; de mensenrechten van vrouwen; vrouwen en de media; vrouwen en het milieu; en jonge meisjes.

De conferentie van Beijing heeft ook bijzondere aandacht geschonken aan het concept gender en aan de noodzaak om de gelijkheid van vrouwen en mannen in alle instellingen, beleidsmaatregelen en acties van de lidstaten van de Verenigde Naties te integreren.

Als follow-up van de vierde wereldvrouwenconferentie is in 2000 een speciale zitting van de Verenigde Naties gewijd aan het thema "Vrouwen in het jaar 2000: gelijkheid van vrouwen en mannen, ontwikkeling en vrede in de 21e eeuw" (Beijing + 5).

Verordening (EG) nr. 806/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de bevordering van gendergelijkheid in de ontwikkelingssamenwerking

Mededeling van de Commissie van 21 juni 2001 aan de Raad en het Europees Parlement: Actieprogramma (es de en fr) voor de horizontale integratie van het gendergelijkheidsaspect ("mainstraming of gender equality") in de ontwikkelingssamenwerking van de Gemeenschap [COM(2001) 295 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Mededeling van de Commissie van 21 februari 1996: integratie van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in alle communautaire beleidsvormen en acties [COM(96) 67 def . - Niet in het Publicatieblad verschenen].

See also

Meer informatie vindt u op de SCADPlus-pagina's over mensenrechten en de bestrijding van geweld, seksuele uitbuiting en vrouwenhandel en op de website van de VN-Commissie over de positie van de vrouw (EN).

Laatste wijziging: 27.08.2004