Het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010)

In haar actieplan stelt de Commissie een meer geïntegreerde aanpak ter bevordering van de mobiliteit van werknemers voor, die gericht is op de volgende punten: verbetering van de wetgeving en de administratieve praktijken, ondersteuning van het mobiliteitsbeleid door overheden, versterking van het EURES-netwerk en bewustmaking van het publiek.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 6 december 2007, getiteld "Mobiliteit, een instrument voor meer en betere banen: het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010)" [COM(2007) 773 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Hoewel Europese werknemers nu meer dan vroeger bereid lijken te zijn om mobiel te worden, blijft de toename van de werknemersmobiliteit in de Europese Unie (EU) relatief gering. De redenen hiervoor zijn de onzekerheid over de voordelen van mobiliteit en de talloze administratieve en juridische obstakels. Er zijn daarom nieuwe acties nodig die de mobiliteit moeten bevorderen. Om de nieuwe uitdagingen op het gebied van mobiliteit aan te gaan, stelt de Commissie een actieplan in vier delen voor.

Het actieplan 2007-2010

De eerste doelstelling is het verbeteren van de bestaande wetgeving en de administratieve praktijken. Op dit gebied worden vier actiepunten voorgesteld:

Bovendien zou de combinatie flexibiliteit en mobiliteit (flexizekerheid (es fr)) moeten bijdragen aan de Lissabonstrategie, waardoor meer werknemers toegang hebben tot meer en betere banen.

De tweede hoofdlijn van het actieplan is ervoor te zorgen dat nationale, regionale en lokale autoriteiten de mobiliteit op hun eigen niveau aanmoedigen. In dat verband dienen de lidstaten:

Bovendien worden de regionale en lokale autoriteiten, de opleidingscentra en de maatschappelijke organisaties aangemoedigd om de praktische obstakels uit de weg te ruimen en "eerlijke mobiliteit" te bevorderen door naleving van de arbeidsnormen en de wettelijke regels.

Verder zijn er verschillende acties voorgesteld om de reikwijdte en de kwaliteit van de door EURES verstrekte diensten op het gebied van mobiliteit van werknemers te versterken door:

Teneinde de burgers bewust te maken van de voordelen van mobiliteit, moet er in drie richtingen actie worden ondernomen:

Context

Arbeidsmobiliteit moet het mogelijk maken de nieuwe uitdagingen van de vergrijzing en een markt die continue in ontwikkeling is, aan te gaan. Dit geldt des te meer wanneer rekening wordt gehouden met de nieuwe mogelijkheden die uitbreiding van de EU voor werknemers en werkgevers biedt. Overigens wordt in de Lissabonstrategie en de Europese werkgelegenheidsstrategie een grotere geografische en arbeidsmobiliteit aangemerkt als een belangrijke factor voor het aanpassingsvermogen in de context van snel veranderende arbeidsmarkten. Deze mededeling sluit aan bij een reeks initiatieven ter bevordering van de mobiliteit. De Commissie wil profiteren van de ervaring die is verkregen dankzij het actieplan van 2002 voor vaardigheden en mobiliteit en het Europees jaar van de mobiliteit van werknemers (2006).

Laatste wijziging: 22.05.2008