Productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten

Deze richtlijn reguleert de productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten in de lidstaten van de Europese Unie. De richtlijn heeft met name betrekking op waarschuwingen op de verpakking, het verbod op aanduidingen als mild of light, de maximale teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalten en het verbod op tabak voor oraal gebruik.

BESLUIT

Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Context

Deze richtlijn beoogt de onderlinge aanpassing van de wetgevende, reglementaire en bestuursrechterlijke bepalingen van de lidstaten betreffende:

Sigaretten: maximumgehalten

Deze richtlijn stelt maximale teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalten vast voor sigaretten die in de lidstaten in het vrije verkeer en in de handel worden gebracht en worden gemaakt. De maximumgehalten zijn lager dan die van Richtlijn 90/239/EEG inzake het maximale teergehalte en hebben bovendien betrekking op twee extra stoffen (nicotine en koolmonoxide).

Sinds 1 januari 2004 mogen de in de lidstaten in het vrije verkeer gebrachte, verkochte of geproduceerde sigaretten geen hogere gehalten hebben dan:

Wat de meetmethoden betreft, worden de tests uitgevoerd op basis van normen die worden gespecificeerd door in de lidstaten erkende laboratoria. De resultaten van de metingen dienen jaarlijks aan de bevoegde nationale autoriteiten te worden overgelegd en deze delen de resultaten mee aan de Commissie.

De lidstaten moeten deze informatie ook doorgeven aan de consument, waar nodig rekening houdend met informatie die een fabrieksgeheim is.

Etikettering

Inzake etikettering omvat deze richtlijn onderstaande bepalingen:

Lijst van ingrediënten

De producenten en importeurs moeten jaarlijks bij de lidstaten een lijst indienen van alle ingrediënten, met opgave van de hoeveelheden, en van de beschikbare toxicologische gegevens, in het bijzonder over de gevolgen voor de gezondheid en de afhankelijkheid. Bij de lijst gaat een verklaring waarin wordt uiteengezet waarom die ingrediënten aan de producten worden toegevoegd. De lijst moet verder publiek worden gemaakt en jaarlijks bij de Commissie worden ingediend.

Productbenamingen

Sinds 30 september 2003 mogen geen teksten, namen, figuratieve teksten e.d. meer worden gebruikt die de suggestie wekken dat een bepaald tabaksproduct minder schadelijk is dan andere.

Tabak voor oraal gebruik

De lidstaten verbieden het in de handel brengen van tabak voor oraal gebruik onverminderd artikel 151 van de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, waarin wordt bepaald dat het in de handel brengen in Zweden van tabak voor oraal gebruik mag worden voortgezet.

Gevolgen voor de handel

De harmonisatie en de onderlinge aanpassing van de regels inzake de interne markt leiden tot meer duidelijkheid en zekerheid voor de marktdeelnemers. De globale economische effecten worden positief beoordeeld.

Inwerkingtreding

De richtlijn voorziet in overgangsperioden voor de toepassing van de specifieke bepalingen (bijvoorbeeld maximumgehalten). Ook is er een overgangsperiode voor de presentatie en de verkoop van de producten. Producten die niet aan de richtlijn voldoen, mogen nog gedurende één jaar na de datum van inwerkingtreding worden verkocht. Voor andere producten dan sigaretten geldt een overgangsperiode van twee jaar.

De Commissie, bijgestaan door een comité, zorgt voor de aanpassing van de richtlijn aan de technische en wetenschappelijk vooruitgang. De Commissie wordt ook bijgestaan door een groep deskundigen op het gebied van de bestrijding van tabaksgebruik, opgericht in het kader van het Raadgevend Comité voor de preventie van kanker, met name bij het opstellen van het verslag over de aanpassing van de richtlijn (zie punt 9 hieronder).

Evaluatie

Om de twee jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité een verslag over de toepassing van deze richtlijn in.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2001/37/EG -

18.7.2001

30.09.2002

L 194, 18.7.2001

Andere wijziging(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Reglement (EG) nr. 596/2009

7.8.2009

-

L 188, 18.7.2009

Richtlijn 2012/9/EU

28.3.2012

28.3.2014

L 69, 8.3.2012

De successieve wijzigingen en correcties bij de richtlijn 2001/37/EG werden aan de basistekst toegevoegd. Deze geconsolideerde versie heeft slechts een documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2003/641/EG van de Commissie van 5 september 2003 betreffende het gebruik van kleurenfoto's of andere illustraties als gezondheidswaarschuwingen op verpakkingseenheden van tabaksproducten [Publicatieblad L 226 van 10.9.2003].

Deze beschikking stelt regels vast voor het plaatsen van kleurenfoto's of andere afbeeldingen op de verpakkingen van sigaretten die de gevolgen van roken voor de gezondheid laten zien. De beschikking is een vervolg op Richtlijn 2001/37/EG inzake tabaksproducten, die al voorschrijft dat het formaat van de gezondheidswaarschuwingen op de verpakkingen moet worden vergroot. Het is echter niet verplicht naast waarschuwingsboodschappen choquerende beelden te gebruiken.

Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten [Publicatieblad L 152 van 20.6.2003].

Deze richtlijn beoogt een verbod in de Europese Unie op reclame voor tabak in de gedrukte media, radio-uitzendingen en diensten van de informatiemaatschappij. Zij verbiedt ook de sponsoring van evenementen met grensoverschrijdend effect die gericht zijn op het promoten van tabaksproducten.

Aanbeveling 2003/54/EG van de Raad van 2 december 2002 inzake de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik [Publicatieblad L 22 van 25.1.2003].

Deze aanbeveling heeft tot doel de verkoop van tabak aan kinderen en jongeren aan banden te leggen en de bevolking beter te informeren over de gezondheidsrisico's van tabak, met als doel de consumptie ervan te ontmoedigen.

Laatste wijziging: 13.01.2014