Europees Jaar van personen met een handicap 2003

De hoofddoelstelling van dit Europees Jaar is de bevordering van het politieke programma voor een volledige en algehele integratie van personen met een handicap, dat in 2001 is vastgesteld in de Mededeling van de Commissie "Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking".

BESLUIT

Besluit 2001/903/EG van de Raad van 3 december 2001 betreffende het Europees Jaar van personen met een handicap 2003.

SAMENVATTING

Doelstellingen en geplande maatregelen 1. De doelstellingen van het Europees Jaar van personen met een handicap (EJPH) zijn:

De maatregelen voor het verwezenlijken van deze doelstellingen bestaan met name in:

Deze verschillende maatregelen worden in detail beschreven in de bijlage bij het besluit.

Financiering, begroting en organisatie

Het Europees Jaar van personen met een handicap heeft een begroting van 12 miljoen euro voor 2002 (voorbereidende acties) en 2003.

Zoals in de bijlage bij het besluit wordt uiteengezet, kunnen acties op Europese schaal dankzij de begroting voor manifestaties tot ten hoogste 80% worden gesubsidieerd; acties op nationaal niveau kunnen medefinanciering ontvangen tot ten hoogste 50% van de totale kosten. De Commissie verleent algemene subsidies aan iedere lidstaat, die deze weer verdeelt over de nationale coördinatieorganen, die de verschillende acties op lokaal, regionaal en nationaal niveau moeten ondersteunen. Er zijn specifieke bepalingen betreffende de indiening van selectieverzoeken en de medefinanciering ervan.

5. De Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de in het kader van dit Europees Jaar voorziene acties, waarbij zij wordt bijgestaan door een raadgevend comité van vertegenwoordigers van de lidstaten. Zij organiseert bovendien gedachtewisselingen met de gehandicaptengemeenschap en de NGO's die deze vertegenwoordigen over de uitvoering van de verschillende manifestaties.

De Commissie zal aan het Parlement uiterlijk op 31 december 2004 een evaluatieverslag overleggen over de daadwerkelijke invloed van het Europees Jaar en de lessen voor de toekomst die eruit kunnen worden getrokken.

Besluit

Inwerkingtreding

Omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2001/903/EG

19.12.2001

-

L 335 van 19.2.2001

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 13 oktober 2005 over de uitvoering, de resultaten en de algehele beoordeling van het Europees Jaar van personen met een handicap 2003 [COM(2005) 486 - Niet in het Publicatieblad verschenen]

Voornaamste acties op Europees niveau

Voornaamste acties op nationaal niveau

Voornaamste resultaten van de EJPH-campagne

Resolutie van de Raad van 6 mei 2003 over de toegankelijkheid van de culturele infrastructuur en van culturele activiteiten voor mensen met een handicap [Publicatieblad C 134 van 7.6.2003]. De Raad verzoekt de lidstaten en de Commissie in het kader van hun respectieve bevoegdheden om nieuwe concrete maatregelen te treffen ter verbetering van de toegang van mensen met een handicap tot de culturele infrastructuur, culturele activiteiten en de media.

Resolutie van de Raad van 5 mei 2003 over gelijke kansen in onderwijs en opleiding voor leerlingen en studenten met een functiebeperking [Publicatieblad C 134 van 7.6.2003]. De Raad verzoekt de lidstaten en de Commissie in het kader van hun respectieve bevoegdheden om nieuwe concrete maatregelen te treffen opdat mensen met een handicap een betere toegang tot onderwijs en opleiding krijgen vanuit het gezichtspunt van levenslang leren.

Resolutie van de Raad van 6 februari 2003 betreffende "e-toegankelijkheid" - verbeteren van de toegang van mensen met een functiebeperking tot de kennismaatschappij [Publicatieblad C 39 van 18.2.2003].De Raad verzoekt de lidstaten en de Commissie de mogelijkheden van de informatiemaatschappij voor mensen met een functiebeperking aan te boren en, in het bijzonder, technische, juridische en andere belemmeringen voor hun effectieve deelneming aan de kenniseconomie en de kennismaatschappij weg te nemen.

Laatste wijziging: 31.01.2006