Communautair programma voor werkgelegenheid en solidariteit - PROGRESS (2007-2013)

Het programma PROGRESS heeft tot doel financiële steun te verlenen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken. PROGRESS wordt in de periode 2007-2013 gebruikt voor de financiering van werkzaamheden op het gebied van analyse, wederzijdse leerprocessen, bewustmaking en verspreiding alsook voor de ondersteuning van de voornaamste actoren. Het programma bestaat uit vijf onderdelen, die overeenkomen met vijf grote activiteitsgebieden: werkgelegenheid, sociale bescherming en integratie, arbeidsomstandigheden, verscheidenheid en discriminatiebestrijding alsook gelijkheid van mannen en vrouwen.

BESLUIT

Besluit nr. 1672/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit – PROGRESS [Publicatieblad L 315 van 15.11.2006] [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Tot dusver werden de communautaire activiteiten op het gebied van werkgelegenheid, sociale integratie en bescherming, en bevordering van gendergelijkheid en van het non-discriminatiebeginsel uitgevoerd in het kader van afzonderlijke actieprogramma's.

Met het oog op samenhang en doeltreffendheid heeft de Europese Commissie voorgesteld hen bijeen te brengen in één kaderprogramma met de naam PROGRESS.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

Het programma heeft zes doelstellingen:

STRUCTUUR: ACTIVITEITSGEBIEDEN EN SOORTEN ACTIVITEITEN

Het programma omvat vijf onderdelen:

Het programma dient ter financiering van de volgende soorten activiteiten:

Voor elk programmaonderdeel zijn operationele doelstellingen geformuleerd.

Werkgelegenheid

Dit deel dient ter ondersteuning van de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie door:

Sociale bescherming en integratie

Dit deel dient ter ondersteuning van de uitvoering van de open coördinatiemethode op het gebied van de sociale bescherming en integratie door:

Arbeidsomstandigheden

Dit deel dient ter ondersteuning van de verbetering van het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden, met inbegrip van de veiligheid en gezondheid op het werk, door:

Discriminatiebestrijding en verscheidenheid

Dit deel dient ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het non-discriminatiebeginsel en de integratie daarvan in de Europese beleidssectoren door:

Gelijkheid van mannen en vrouwen

Dit deel dient ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen en ter bevordering van de gendermainstreaming in de communautaire beleidssectoren door:

TOEGANG TOT HET PROGRAMMA EN DEELNAME VAN DERDE LANDEN

Alle openbare en/of particuliere organisaties, actoren en instellingen hebben toegang tot dit programma, met name:

Het programma staat eveneens open voor de EVA/EER-landen, de met de EU geassocieerde kandidaat-lidstaten en de westelijke Balkanstaten die bij het stabilisatie- en associatieproces betrokken zijn.

PROCEDURE VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN

De activiteiten kunnen worden gefinancierd door middel van:

FINANCIERING

Er wordt een begroting van 683 250 000 euro voor de periode 2007-2013 voorgesteld. Bij de verdeling van de middelen over de verschillende programmaonderdelen worden de volgende minimumpercentages aangehouden:

De overige 2 % is bestemd voor de beheerskosten van het programma.

Een bedrag van 60 miljoen euro werd overgeheveld naar de nieuwe Progress- microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale integratie voor de periode 2007-2013.

VEREENVOUDIGING

De voorgestelde benadering zal bijdragen tot de verwezenlijking van het hoofddoel, namelijk vereenvoudiging van zowel de wetgevings- als de beheersinstrumenten en stroomlijning van de begrotingsstructuur.

Bij de uitvoering van het programma zal de Commissie worden bijgestaan door één programmacomité in plaats van vier voordien.

TOEZICHT EN EVALUATIE

De Commissie stelt jaarlijkse activiteitenverslagen op en zendt ze aan het programmacomité toe. Het programma wordt ook onderworpen aan een tussentijdse evaluatie. Een jaar na afloop van het programma wordt door de Commissie met de hulp van externe deskundigen een evaluatie van het hele programma uitgevoerd, teneinde het effect van de doelstellingen van het programma en zijn Europese toegevoegde waarde te meten.

CONTEXT

In haar mededeling van 2004 over het nieuw financieel kader voor de periode 2007-2013 heeft de Commissie de uitvoering van de agenda voor het sociaal beleid aangewezen als een belangrijk instrument om de ten doel gestelde concurrentiekracht ter bevordering van groei en werkgelegenheid tot stand te helpen brengen.

Voor de verwezenlijking van de Lissabondoelstellingen steunt de sociale agenda op een combinatie van instrumenten, waaronder wetgeving, de open coördinatiemethode, de Europese sociale dialoog, alsook het Europees Sociaal Fonds en een aantal andere financiële instrumenten die rechtstreeks door de Commissie worden beheerd.

De Commissie is met PROGRESS geslaagd in haar opzet om de financiële instrumenten op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding - vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 1672/2006/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

L 315 van 15.11.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 284/2010/EU

8.4.2010

-

L 87 van 7.4.2010

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 283/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2010 tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting [Publicatieblad L 87 van 7.4.2010]. De nieuwe Progress-microfinancieringsfaciliteit moet worden gebruikt voor de financiering van:

De faciliteit staat open voor publieke en particuliere instanties in de lidstaten, die microfinanciering aan personen en micro-ondernemingen aanbieden.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Een gezamenlijk engagement voor de werkgelegenheid [COM(2009) 257 definitief - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Laatste wijziging: 27.04.2010