Blootstelling aan mechanische trilling

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/44/EG — minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (trillingen)

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Werkgevers zijn verplicht:

EU-landen dienen maatregelen in te voeren om te zorgen voor een passend gezondheidstoezicht op werknemers, met name wanneer:

Wanneer een arts vaststelt dat een medewerker lijdt aan een aantoonbare ziekte of een schadelijke invloed op de gezondheid ondervindt als gevolg van blootstelling aan trillingen:

EU-landen mogen onder bepaalde voorwaarden van de richtlijn afwijken voor de sectoren zeevaart en luchtvaart.

De richtlijn stelt verschillende actiewaarden voor blootstelling vast, die variëren al naar gelang de trillingen de arm en de hand van de gebruiker of diens hele lichaam beïnvloeden gedurende een typische acht uur durende werkdag.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 6 juli 2002 van toepassing en moest voor 6 juli 2005 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.

ACHTERGROND

Frequent gebruik van zware, trillende machines op het werk kan, indien niet zorgvuldig gecontroleerd, de spieren, botten, ademhaling en zelfs de hersenen van de gebruiker beschadigen. De wetgeving bewaakt het evenwicht tussen de bescherming van gebruikers en het vermijden van onnodige administratieve, financiële en juridische lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (trillingen) (zestiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) — Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad (PB L 177 van 6.7.2002, blz. 13-20)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2002/44/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERD DOCUMENT

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1-8)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 89/391/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste bijwerking 26.11.2018