Het gevaar van explosieve atmosferen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 1999/92/EG — minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Op grond van de richtlijn moeten werkgevers:

Arbeidsplaatsen die al vóór 30 juni 2003 werden gebruikt en die plaatsen bevatten waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen, moesten uiterlijk drie jaar na die datum voldoen aan de minimumvoorschriften van deze richtlijn.

De richtlijn bevat drie bijlagen die betrekking hebben op:

In 2003 heeft de Europese Commissie een niet-bindende gids voor goede praktijken voor de uitvoering van de richtlijn uitgebracht. Deze wordt gebruikt naast de richtlijn betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De EU-landen moeten ervoor zorgen dat de werkgevers alle nodige informatie kunnen krijgen en hen naar deze gids voor goede praktijken verwijzen.

Richtlijn 2007/30/EG voorzag in een vereenvoudiging van de voorschriften voor de rapportage aan de Commissie over de uitvoering van Richtlijn 89/391/EEG en de bijzondere richtlijnen. De EU-landen moeten nu om de vijf jaar één verslag opstellen over de uitvoering van al deze richtlijnen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 28 januari 2000 van toepassing en moest vóór 30 juni 2003 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Explosieve atmosfeer: een mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 23 van 28.1.2000, blz. 57-64)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 1999/92/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking) (PB L 96 van 29.3.2014, blz. 309-356)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1-8)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 26.11.2018