Blootstelling aan chemische agentia

Deze richtlijn stelt minimumvoorschriften vast inzake de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers tegen risico’s van chemische stoffen waarmee ze op hun werk in aanraking komen. Het bevat grenswaarden voor blootstelling en preventieve maatregelen.

BESLUIT

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG).

SAMENVATTING

TOEPASSINGSGEBIED

Richtlijn 98/24/EG is van toepassing op werknemers die worden blootgesteld aan gevaarlijke chemische stoffen wanneer de bepalingen gunstiger zijn dan die van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van kankerverwekkende stoffen.

Kaderrichtlijn 89/391/EEG tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van werknemers tegen gezondheids- en veiligheidsrisico’s van chemicaliën is volledig van toepassing, onverminderd de bepalingen die strenger of specifieker zijn in deze richtlijn.

Na de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels was het noodzakelijk om de richtlijn uit 1998 en vier andere op één lijn te brengen met de nieuwe bepalingen. De wijzigingen werden opgenomen in Richtlijn 2014/27/EU. Deze richtlijn brengt gevaarlijke chemische stoffen in kaart en informeert gebruikers over de verwante risico’s door middel van standaardsymbolen en tekst op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen.

VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVERS

Risicobeoordeling

De werkgever moet nagaan of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en als dat het geval is, dan beoordeelt hij de eventuele daaruit voortvloeiende risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Deze beoordeling moet up-to-date worden gehouden.

Het voorkomen van risico’s

Werkgevers moeten de nodige preventieve maatregelen nemen om risico’s weg te nemen of te beperken. Ze moeten geschikte apparatuur ter beschikking stellen, de blootstellingsduur beperken en zorgen voor veilige hantering, opslag en transport van gevaarlijke chemische stoffen. Waar mogelijk moeten chemicaliën of processen worden vervangen door minder gevaarlijke alternatieven.

De wetgeving voorziet in het vastleggen van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Omgaan met ongevallen, voorvallen en noodsituaties

Werkgevers moeten actieplannen opstellen zodat er passende maatregelen worden getroffen, zoals het informeren van de betrokkenen wanneer dergelijke situaties zich voordoen. Deze actieplannen moeten vergezeld gaan van op gezette tijden uit te voeren veiligheidsoefeningen en passende eerstehulpvoorzieningen.

Voorlichting en opleiding van de werknemers

Werkgevers moeten hun werknemers op de hoogte brengen van de resultaten van de risicobeoordelingen, van informatie over gevaarlijke chemische stoffen op het terrein en van de desbetreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Ze moeten werknemers ook opleiden en informatie verschaffen over passende voorzorgsmaatregelen.

DIVERSE BEPALINGEN

Verboden

De richtlijn verbiedt de productie, de vervaardiging of het gebruik van bepaalde chemicaliën. Deze zijn opgenomen in bijlage III. Uitzonderingen zijn toegestaan onder bepaalde omstandigheden, zoals wetenschappelijk onderzoek en tests. In dergelijke gevallen moeten de werkgevers de autoriteiten op de hoogte brengen van de te gebruiken hoeveelheden en het aantal waarschijnlijk betrokken werknemers.

Gezondheidskundig toezicht

EU-lidstaten moeten een passend gezondheidskundig toezicht uitoefenen op werknemers die een gezondheidsrisico lopen. Er moeten verplicht individuele gezondheids- en blootstellingsdossiers worden bijgehouden.

Slotbepalingen

EU-lidstaten rapporteren om de vijf jaar aan de Commissie over de toepassing van de verschillende maatregelen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 98/24/EG van de Raad

25.5.1998

5.5.2001

PB L 131 van 5.5.1998

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

PB L 165 van 27.6.2007

Richtlijn 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

PB L 65 van 5.3.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989).

Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 245 van 26.8.1992).

Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 348 van 28.11.1992).

Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk (PB L 216 van 20.8.1994).

Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (gecodificeerde versie) (PB L 158 van 30.4.2004).

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008).

Laatste wijziging: 05.05.2014