Voorziening van gezondheids- en veiligheidssignalering op de arbeidsplaats

Deze richtlijn voert een communautair systeem van veiligheidssignalering in voor het beperken van het risico van ongelukken op de arbeidsplaats en beroepsziekten.

BESLUIT

Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 inzake de minimale vereisten voor de voorziening van gezondheids- en/of veiligheidssignalering op het werk (negende individuele richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) [Publicatieblad L 245 van 26.8.92]. [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Richtlijn 92/58/EEC bepaalt de minimumvereisten met betrekking tot gezondheids- en veiligheidssignalering op de arbeidsplaats . Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de locatie en identificatie van containers en leidingen, brandbestrijdingsapparatuur, bepaalde verkeersroutes, licht- en geluidssignalen evenals de introductie van de juiste verbale communicatie en handsignalen .

Deze richtlijn vormt een aanvulling op de Kaderrichtlijn 89/391/EEG inzake gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats.

De richtlijn is niet van toepassing op signalering voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten, producten en/of apparatuur, tenzij andere bepalingen van de Europese Unie daar specifiek naar verwijzen, en ook niet voor signalering die wordt gebruikt voor het reguleren van het verkeer op de weg, het spoor, de binnenlandse vaarwegen en de zee, of in de lucht.

Verplichtingen van werkgevers

Werkgevers moeten voorzien in veiligheidssignalering waar gevaren niet kunnen worden vermeden of adequaat worden gereduceerd door preventieve maatregelen of procedures die worden gebruikt bij de organisatie van werkzaamheden.

Wanneer van toepassing kan signalering voor transport via weg, spoor, binnenlandse vaarwegen, zee en lucht worden geïnstalleerd binnen ondernemingen of bedrijven.

Aanvullende informatie

Lidstaten kunnen binnen bepaalde exacte limieten bepaalde uitzonderingen specificeren.

Medewerkers moeten worden ingelicht over de te nemen maatregelen en moeten gerichte training ontvangen (exacte instructies).

Er moet worden overlegd met medewerkers en zij moeten kunnen deelnemen aan de zaken die onder de richtlijn vallen.

Technische aanpassingen aan de Bijlagen worden aangenomen door de Commissie, geassisteerd door een comité (artikel 17 van Richtlijn 89/391/EEG).

Lidstaten zijn verplicht om elke vijf jaar aan de Commissie te rapporteren over de praktische uitvoering van de richtlijn. De Commissie is verplicht om periodiek over de uitvoering van de Richtlijn te rapporteren bij het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité.

Context

De richtlijn herroept Richtlijn 77/576/EG inzake veiligheidssignalering op de arbeidsplaats.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding - Afloopdatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 92/58/EEG

22.7.1992

24.6.1994

PB L 245 van 26.8.1992

Besluit

Inwerkingtreding - Afloopdatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

PB L 165 van 27.6.2007

Richtlijn 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

PB L 65 van 5.3.2014

GERELATEERDE WETTEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake de praktische uitvoering van de richtlijnen betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk 92/57/EEG (tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) en 92/58/EEG (veiligheidssignalering op het werk) [ COM(2008) 698definitief- Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

De Commissie presenteert een positief rapport inzake de uitvoering van Richtlijn 92/58/EEC. De meerderheid van de 15 Europese lidstaten hebben zelfs hun regelgeving voltooid op basis van de nieuwe voorschriften en vereisten in deze richtlijn.

De uitvoering van de richtlijn heeft het mogelijk gemaakt dat de landelijke systemen van veiligheidssignalering op de arbeidsplaats nu gestroomlijnd zijn. De Commissie verklaart echter dat medewerkers nog altijd slecht op de hoogte zijn over de voorschriften voor signalering en de Commissie moedigt bedrijven dan ook aan om hun trainingsactiviteiten te versterken.

Laatste wijziging: 06.05.2014