Veiligheid op het werk — het manueel hanteren van lasten

Deze Richtlijn streeft ernaar om werknemers in de Europese Unie (EU) te beschermen tegen de risico’s die gepaard gaan met het manueel hanteren van lasten*.

BESLUIT

Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de minimumveiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers (vierde bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

SAMENVATTING

Deze Richtlijn streeft ernaar om werknemers in de Europese Unie (EU) te beschermen tegen de risico’s die gepaard gaan met het manueel hanteren van lasten*.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Het legt de gezondheids- en veiligheidsvereisten vast voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor werknemers.

KERNPUNTEN

Werkgevers moeten doen wat ze kunnen om te voorkomen dat werknemers lasten manueel moeten hanteren.

Wanneer niet kan worden vermeden dat werknemers lasten manueel moeten hanteren, zal de werkgever de manier waarop het werk wordt georganiseerd aanpassen of de werknemers passende middelen verschaffen teneinde de risico’s te verkleinen door:

Een rugletsel kan worden veroorzaakt wanneer de last:

Een lichamelijke inspanning kan tot blessures leiden wanneer de inspanning:

De werkomgeving kan het gevaar voor letsels doen toenemen, wanneer:

De taakkan ook gevaar voor letsels opleveren, wanneer:

De werknemer kan gevaar lopen indien:

KERNBEGRIPPEN

* Manueel hanteren van lasten: in de zin van deze richtlijn, elke handeling waarbij een last wordt vervoerd of ondersteund, zoals het optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of verplaatsen van een last die bij werknemers met name rugletsel kan veroorzaken

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De Richtlijn is op 12 juni 1990 in werking getreden.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 90/269/EEG

12.6.1990

31.12.1992

PB L 156 van 21.6.1990, blz. 9-13

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

PB L 165 van 27.6.2007, blz. 21-24

Laatste bijwerking 24.09.2015