Gezondheid en veiligheid van werknemers: voorwaarden die van toepassing zijn op de werkplek

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 89/654/EEG – minimumvoorschriften voor veiligheid en gezondheid voor de werkplek

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn bevat de minimumeisen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers op hun werkplek*.

Deze richtlijn vormt een aanvulling op Richtlijn 89/391/EEG betreffende de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.

KERNPUNTEN

De richtlijn is niet van toepassing op:

Verplichtingen van werkgevers

De minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid zijn opgenomen in bijlage I bij de richtlijn voor gevallen waarin werkplekken na 31 december 1992 voor het eerst in gebruik werden genomen of waarin deze plekken na die datum zijn omgebouwd. Werkplekken die vóór 1 januari 1993 in gebruik waren, moesten aan de eisen van bijlage II van de richtlijn voldoen.

Bovendien moet de werkgever ervoor zorgen:

Voorlichting en raadpleging van werknemers

Rapportage

Om de vijf jaar moeten de EU-landen verslag uitbrengen aan de Europese Commissie over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 89/391/EEG en de bijbehorende richtlijnen, waaronder Richtlijn 89/654/EEG.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 15 december 1989 van toepassing en moest vóór 31 december 1992 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

Werkplek: werkplaatsen op het terrein van het bedrijf waar een werknemer in dienst is, en elke andere plaats binnen het gebied van het bedrijf waartoe de werknemer tijdens zijn of haar dienstverband toegang heeft.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (eerste bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 393 van 30.12.1989, blz. 1-12)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 89/654/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1-8)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 26.11.2018