Veiligheid en gezondheid op het werk — algemene regels

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 89/391/EEG — maatregelen om de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk te verbeteren

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan maatregelen om de veiligheid en gezondheid van mensen op het werk te verbeteren. Hierin staan verplichtingen voor zowel werkgevers* als werknemers* om ongevallen en beroepsziekten op de werkvloer te verminderen.

KERNPUNTEN

Deze richtlijn is van toepassing op alle particuliere of openbare sectoren (industriële, landbouw-, handels-, administratieve, dienstverlenende, educatieve, culturele, vrijetijdsactiviteiten, enz.).

Hierin wordt bepaald dat werkgevers:

Andere belangrijke punten

KERNBEGRIPPEN

* Werknemer: iedere persoon die door een werkgever wordt tewerkgesteld, alsmede stagiairs en leerlingen, met uitzondering van huispersoneel.

* Werkgever: iedereen die wederpartij is in de arbeidsverhouding met een werknemer en die de verantwoordelijkheid draagt voor de onderneming.

ACHTERGROND

BESLUIT

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 89/391/EEG

19.6.1989

31.12.1992

PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1-8

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1-53

Richtlijn 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

PB L 165 van 27.6.2007, blz. 21-24

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

PB L 311 van 21.11.2008, blz. 1-54

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 89/391/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 08.05.2020