Het Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk van de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2062/94 — EU-Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

De verordening bepaalt de oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, voor het verstrekken van technische, wetenschappelijke en economische informatie aan de EU-organen, EU-landen en belanghebbenden op dit gebied.

KERNPUNTEN

Rol

De rol van het Agentschap omvat:

Structuur

Strategie

Het Agentschap stelt jaarlijkse programmeringsdocumenten op basis van een zesjaarlijkse ondernemingsstrategie op. De 2014-2020-strategie bevat zes prioriteitsgebieden waarin de nadruk wordt gelegd op netwerken, overeenkomstig het strategisch kader van de EU voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (2014-20 Occupational Safety and Health (OSH) Strategic Framework) van de EU.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 9 september 1994.

ACHTERGROND

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1–7)

De opeenvolgende wijzigingen en verbeteringen van Verordening (EG) nr. 2062/94 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake een strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (COM(2014) 332 final van 6.6.2014))

Laatste bijwerking 05.12.2016