Kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (BOO)

Het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging maakt onderdeel uit van een reeks Europese initiatieven om de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Het helpt landen om verbeteringen in hun stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding te bevorderen en te controleren.

BESLUIT

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (PB C 155 van 8.7.2009, blz. 1-10).

SAMENVATTING

Het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging maakt onderdeel uit van een reeks Europese initiatieven om de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Het helpt landen om verbeteringen in hun stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding te bevorderen en te controleren.

WAT DOET DEZE AANBEVELING?

Hierin wordt het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging ingesteld. Dit is een gereedschapskist met gemeenschappelijke Europese referenties. Op vrijwillige basis kunnen nationale autoriteiten aspecten gebruiken die zij nuttig achten voor de ontwikkeling, verbetering, begeleiding en beoordeling van de kwaliteit van hun eigen stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding (BOO).

KERNPUNTEN

In mei 2014 hebben EU-regeringen gewezen op de vooruitgang die is geboekt bij de kwaliteitsborging voor onderwijs en opleiding en zijn ze overeengekomen verdere vooruitgang na te streven.

ACHTERGROND

Deze aanbeveling moet de onderwijs- en opleidingsstelsels helpen moderniseren en ervoor zorgen dat mensen de school niet zonder kwalificaties verlaten. Ook moet door de aanbeveling onderwijs, opleiding en werk beter op elkaar aansluiten.

Kijk voor meer informatie op:

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (COM(2014) 30 final van 28.1.2014).

Conclusies van de Raad van 20 mei 2014 over kwaliteitsborging in onderwijs en opleiding (PB C 183 van 14.6.2014, blz. 30-35).

Laatste bijwerking 30.07.2015