Een leven lang leren — Sleutelcompetenties

 

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling 2006/962/EG inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren

WAT IS HET DOEL VAN DEZE AANBEVELING?

Met deze aanbeveling worden de overheden in de EU aangespoord het onderwijzen en leren van sleutelcompetenties onderdeel te laten uitmaken van hun strategieën voor een leven lang leren. In de aanbeveling worden acht sleutelcompetenties geïdentificeerd die essentieel zijn voor elk individu in een op kennis gebaseerde samenleving.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

In een in toenemende mate geglobaliseerde wereld moeten mensen over een breed scala aan vaardigheden beschikken om zich te kunnen aanpassen en succesvol te zijn in een snel veranderende omgeving. Het oorspronkelijke programma voor een leven lang leren was erop gericht mensen in elke fase van hun leven leermogelijkheden te bieden.

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Aanbeveling 2006/962/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren (PB L 394 van 30.12.2006, blz. 10-18)

Laatste bijwerking 10.10.2016