Jeugd in actie (2007-2013)

Het programma Jeugd in actie voor de periode 2007-2013 heeft tot doel de Europese samenwerking op het gebied van jeugdzaken te ontwikkelen en te ondersteunen. Het beoogt de participatie van jongeren in het openbare leven aan te moedigen, met name van kansarme jongeren en jongeren met een handicap, en hun gevoel voor initiatief, ondernemingszin en creativiteit te stimuleren. Daartoe zijn algemene en specifieke doelstellingen voor het programma vastgesteld, die met vijf acties worden nagestreefd.

BESLUIT

Besluit nr. 1719/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 tot vaststelling van het programma Jeugd in actie voor de periode 2007-2013 [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Het programma Jeugd in actie voor de periode 2007-2013 beoogt de voortzetting en de versterking van het optreden en de samenwerking van de Europese Unie (EU) in het kader van het actieprogramma Jeugd 2000-2006 en het programma ter ondersteuning van organisaties die actief zijn op het terrein van jeugdzaken. Om jongeren actief als burgers bij de samenleving te betrekken, beoogt het programma hun gevoel van verbondenheid met Europa te versterken. Het moet ook bijdragen tot het aanbod van kwaliteitsonderwijs en ‑opleiding in ruime zin en tot de ontwikkeling van solidariteit en wederzijds begrip bij jongeren.

Doelstellingen

Het programma omvat vijf algemene doelstellingen die de activiteiten van de EU (opleiding, cultuur, sport of werkgelegenheid) aanvullen en die bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de EU (culturele verscheidenheid, sociale samenhang, duurzame ontwikkeling en bestrijding van discriminatie). Elk van deze algemene doelstellingen is onderverdeeld in een aantal specifieke doelstellingen.

De algemene doelstelling "bevordering van het actieve burgerschap van jongeren", die ook betrekking heeft op de bevordering van hun Europees burgerschap, omvat tien specifieke doelstellingen, te weten:

De algemene doelstelling "ontwikkeling van de solidariteit onder jongeren" beoogt de verdraagzaamheid onder jongeren te bevorderen en aldus de sociale samenhang te vergroten door middel van twee specifieke doelstellingen:

De algemene doelstelling "stimulering van het wederzijdse begrip tussen jongeren in verschillende landen" omvat drie specifieke doelstellingen:

De algemene doelstelling "bijdragen tot de ontwikkeling van de kwaliteit van de systemen ter ondersteuning van de activiteiten van jongeren en aan die van de capaciteit van de maatschappelijke organisaties op jeugdgebied" beoogt:

De algemene doelstelling "stimulering van de Europese samenwerking op jeugdgebied" houdt rekening met lokale en regionale aspecten. Zij omvat vier specifieke doelstellingen:

Acties

De vijf acties van het programma beogen de verwezenlijking van de algemene en specifieke doelstellingen daarvan. Deze acties ondersteunen kleinschalige projecten waarbij de actieve deelname van jongeren, de zichtbaarheid en de impact van de projecten op Europees niveau worden gewaarborgd. Deze projecten zijn lokaal, regionaal, nationaal of internationaal, inclusief soortgelijke projecten van verschillende deelnemende landen, die in een netwerk met elkaar worden verbonden.

De actie "Jeugd voor Europa" beoogt hoofdzakelijk de ontwikkeling van de uitwisseling van jongeren met het oog op de vergroting van hun mobiliteit en de versterking van het besef dat zij Europese burgers zijn. De nadruk wordt gelegd op de deelname van jongeren, of het nu gaat om projecten ter ontwikkeling van het bewustzijn van het belang van sociale en culturele verscheidenheid en wederzijds begrip of ter versterking van deelname op taalkundig en intercultureel niveau. Deze uitwisselingen berusten op transnationale partnerschappen.

Deze actie beoogt ook jongeren aan te moedigen om eigen projecten te beginnen en zo hun initiatief, ondernemingszin en creativiteit te ondersteunen.

De projecten inzake de participatie van jongeren in het democratische bestel ter bevordering van het burgerschap en het wederzijdse begrip onder jongeren vallen ook onder deze actie. Zij ondersteunen de betrokkenheid van jongeren op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau, alsook projecten en activiteiten van transnationale partnerschappen met het oog op de uitwisseling van ideeën, ervaringen en goede praktijken op Europees niveau in verband met lokale en regionale projecten.

De actie "Europees vrijwilligerswerk" beoogt de versterking van de deelname van jongeren aan verschillende vormen van vrijwilligersactiviteiten binnen en buiten de EU met het oog op de ontwikkeling van de solidariteit onder jongeren, de stimulering van hun actief burgerschap en de bevordering van het wederzijdse begrip.

Deze actie ondersteunt:

De actie dekt de uitgaven, verzekering alsmede de reis- en verblijfkosten van de vrijwilligers evenals, in voorkomend geval, een aanvullende toelage voor achterstandsjongeren.

De EU-landen en de Commissie zien toe op de naleving van de kwaliteitsnormen, met inbegrip van niet-formeel leren (voorbereiding van jongeren op persoonlijk, intercultureel en technisch vlak en persoonlijke ondersteuning), de inhoud van de partnerschappen en risicopreventie.

De actie "Jeugd in de wereld" draagt bij aan de ontwikkeling van wederzijds begrip en actief engagement in een klimaat van openheid. Deze actie beoogt de ondersteuning van projecten die worden uitgevoerd met derde landen die met de EU overeenkomsten op jeugdgebied hebben gesloten, zoals de uitwisseling van jongeren en mensen en organisaties die actief zijn in jeugdwerk. Zij steunt ook initiatieven die het wederzijdse begrip tussen jongeren en hun solidariteits- en verdraagzaamheidsbesef, alsmede de ontwikkeling van de samenwerking op jeugdgebied en van maatschappelijke organisaties in deze landen versterken.

Het programma maakt een onderscheid tussen projecten die worden uitgevoerd met nabuurlanden (partnerlanden van het Europees nabuurschapsbeleid, met name Rusland en de landen van de westelijke Balkan) en projecten met andere derde landen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de uitwisseling van ideeën en goede praktijken, de ontwikkeling van partnerschappen en netwerken en de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld.

De actie "Ondersteuningssystemen voor jongeren" ondersteunt:

De actie "Ondersteuning van Europese samenwerking op jeugdgebied" beoogt de organisatie van een gestructureerde dialoog tussen de verschillende actoren op gebied van het jeugdbeleid, te weten jongeren, organisaties en mensen die actief zijn in het jongerenwerk en gezagsdragers. De activiteiten kunnen betrekking hebben op:

Uitvoering

Het programma ondersteunt non-profitprojecten voor jongeren, groepen jongeren, mensen en organisaties die actief zijn in jeugdwerk. Het is in beginsel bestemd voor jongeren van 15 tot 28 jaar (onder bepaalde voorwaarden jongeren van 13 tot 30 jaar).

Het programma staat open voor de landen van de EU, de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), de kandidaat-lidstaten van de EU, de landen van de westelijke Balkan, Zwitserland (onder voorbehoud van het sluiten van een bilateraal akkoord) en derde landen of partnerlanden die op jeugdgebied samenwerkingsovereenkomsten met de EU hebben gesloten. Het staat ook open voor samenwerking met internationale organisaties die op dit gebied actief zijn, zoals de Raad van Europa.

De begroting voor de uitvoering van het programma bedraagt 885 miljoen euro voor de periode 2007-2013.

De Commissie en de deelnemende landen die het programma uitvoeren, zetten de nodige structuren op Europees, nationaal en eventueel regionaal en lokaal niveau op. De Commissie wordt daartoe bijgestaan door een beheerscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de EU-landen en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. De meeste uitvoeringsmaatregelen moeten genomen worden in overeenstemming met de beheersprocedure. Alleen beslissingen over de toekenning van kleine subsidies waar geen delicate besluitvorming bij komt kijken zullen niet worden genomen in comitéverband. Het programma wordt hoofdzakelijk gedecentraliseerd beheerd door onafhankelijke nationale agentschappen die aan de regels van goed beheer moeten voldoen en worden onderworpen aan audits en financiële controles. De gecentraliseerde projecten worden echter beheerd door het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Bovendien nemen de Commissie en de deelnemende landen passende maatregelen ter bevordering van de erkenning van niet-formele en informele leerervaringen van jongeren (getuigschriften, certificaten, enz.) en van de in het kader van het programma opgedane ervaring.

Referenties

Besluit

Inwerkintreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 1719/2006/EG

14.12.2006 – 31.12.2013

-

L 327, 24.11.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 1349/2008/EG

25.12.2008 – 31.12.2013

-

L 348, 24.12.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Besluit nr. 1719/2006/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 20 april 2011 – Tussentijdse evaluatie van het programma Jeugd in actie [COM(2011) 220 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Besluit 2011/82/EU van de Raad van 31 januari 2011 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het programma “Jeugd in actie” en het actieprogramma op het gebied van een leven lang leren (2007-2013) [Publicatieblad L 32 van 8.2.2011].

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over jeugdwerk [Publicatieblad C 327 van 4.12.2010].

See also

Laatste wijziging: 12.05.2011