Eurydice – Europees informatienetwerk voor onderwijssystemen en –beleid

 

SAMENVATTING VAN:

Resolutie van de Raad en de ministers van Onderwijs over het Eurydice-informatienetwerk voor het onderwijs

WAT IS HET DOEL VAN DE RESOLUTIE?

Het doel van de resolutie is de versterking en ontwikkeling van het Eurydice-netwerk, dat informatie verschaft over nationale en Europese structuren, systemen en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Resolutie van de Raad en de ministers van Onderwijs, in het kader van de Raad bijeen, van 6 december 1990 betreffende het Eurydice-informatienetwerk voor het onderwijs in de Europese Gemeenschap [PB C 329 van 31.12.1990, blz. 23-24].

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50-73).

Laatste bijwerking 11.07.2016