Mobiliteit voor studenten, personen in opleiding, jonge vrijwilligers, leerkrachten en opleiders

 

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling 2001/613/EG inzake de mobiliteit binnen de EU van studenten, personen in opleiding, vrijwilligers, leerkrachten en opleiders

WAT IS HET DOEL VAN DE AANBEVELING?

Deze aanbeveling, naar aanleiding van de Europese Raad van Lissabon in 2000, heeft als doel het ondersteunen van vrij verkeer op het gebied van onderwijs en opleidingen. Aan EU-landen wordt gevraagd de benodigde stappen te nemen om de mobiliteit van studenten, docenten en opleiders binnen de EU te stimuleren.

KERNPUNTEN

Met de aanbevelingen worden EU-landen opgeroepen juridische, administratieve, taalkundige en culturele obstakels weg te nemen voor mensen die:

in een ander EU-land.

De naar voren gebrachte vraagstukken, doelstellingen en suggesties zijn:

Maatregelen voor studenten en personen die een opleiding volgen

Maatregelen voor jonge vrijwilligers

Maatregelen voor leerkrachten en opleiders

EU-landen wordt verzocht om elke twee jaar een rapport op te stellen over de maatregelen die zijn genomen in antwoord op deze aanbevelingen.

ACHTERGROND

De uiteengezette aanbevelingen waren oorspronkelijk van toepassing op EU-programma's als Socrates (onderwijs), Leonardo da Vinci (beroepsonderwijs) en Jeugd, die nu onderdeel uitmaken van het programma Erasmus+, en vormen een aanvulling op maatregelen die nu vallen onder ET 2020, dat gericht is op samenwerking in onderwijs, opleidingen en een leven lang leren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Aanbeveling 2001/613/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juli 2001 inzake de mobiliteit binnen de Gemeenschap van studenten, personen in opleiding, vrijwilligers, leerkrachten en opleiders (PB L 215 van 9.8.2001, blz. 30-37)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Aanbeveling van de Raad van 28 juni 2011 — Jeugd in beweging — de leermobiliteit van jongeren bevorderen (PB C 199 van 7.7.2011, blz. 1-5)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — „Jeugd in beweging” — Een initiatief om jongeren ten volle te betrekken bij het realiseren van slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie (COM(2010) 477 definitief, 15.9.2010)

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de invoering van het Europees systeem voor studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) (PB C 155 van 8.7.2009, blz. 11-18)

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 15 november 2007, over het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleiding (PB C 300 van 12.12.2007, blz. 6-9)

Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende een enkel communautair kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass) (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 6-20)

Laatste bijwerking 19.12.2016