Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

SAMENVATTING

In de Europese Unie (EU) hebben ongeveer 75 miljoen personen weinig of geen kwalificaties, waardoor ze drie keer meer kans hebben om werkloos te zijn dan iemand met hoge kwalificaties.

Om hen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en een baan te vinden, heeft de EU een speciaal agentschap opgericht om het EU-beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding te steunen en EU-landen te helpen om dat beleid in de praktijk te brengen.

WAT IS HET DOEL VAN CEDEFOP?

Het doel van Cedefop, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, is het bijstaan van de Europese Commissie (EC) bij het bevorderen van beroepsonderwijs en -opleiding en bij de ontwikkeling en uitvoering van een gemeenschappelijk beleid op dat vlak door zijn werkzaamheden op wetenschappelijk en technisch gebied.

Cedefop werkt nauw samen met de EG, de EU-landen, werkgevers en vakbonden, en onderzoekers en beroepsbeoefenaars op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding. Het voorziet hen van up-to-date informatie over ontwikkelingen in beroepsonderwijs en -opleiding en van gelegenheden om te debatteren over het beleid.

KERNPUNTEN

De belangrijkste taken van Cedefop zijn:

Werk

Vier belangrijke elementen:

Netwerken

Cedefop werkt met twee belangrijke netwerken:

ACHTERGROND

Cedefop is een van de gedecentraliseerde EU-agentschappen. Het werd opgericht in 1975 en verhuisde van Berlijn naar Thessaloniki in 1995.

In 2015 vierde het zijn veertigjarige bijdrage aan beroepsonderwijs en -opleiding in Europa en zijn twintigjarig verblijf in Griekenland.

Voor meer informatie, zie:

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EEG) nr. 337/75

16.2.1975

-

PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1-4

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EEG) nr. 1946/93

26.7.1993

-

PB L 181 van 23.7.1993, blz. 11-12

Verordening (EG) nr. 1131/94

1.9.1994

-

PB L 127 van 19.5.1994, blz. 1

Verordening (EG) nr. 251/95

1.3.1995

-

PB L 30 van 9.2.1995, blz. 1-2

Verordening (EG) nr. 354/95

1.1.1995

-

PB L 41 van 23.2.1995, blz. 1

Verordening (EG) nr. 1655/2003

1.10.2003

-

PB L 245 van 29.9.2003, blz. 41-43

Verordening (EG) nr. 2051/2004

21.12.2004

-

PB L 355 van 1.12.2004, blz. 1-3

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de externe evaluatie van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (COM(2008) 356 final van 13.6.2008)

Laatste bijwerking 30.09.2015