De bescherming van zwangere werkneemsters en kraamvrouwen

SAMENVATTING

Deze richtlijn bevat de fundamentele rechten voor alle vrouwen in de Europese Unie (EU) voor en na de zwangerschap. Deze richtlijn is een van de „dochterrichtlijnen” die zijn aangenomen in het kader van de Kaderrichtlijn 89/391/EEG over de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Het doel van deze richtlijn is de bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk van vrouwen die zwanger* zijn, die recentelijk zijn bevallen*, en tijdens de lactatie*.

KERNPUNTEN

EU-landen zijn verplicht om werkgevers en werkneemsters op de hoogte te brengen van de richtsnoeren voor gezondheids- en veiligheidsrisico's op het werk met betrekking tot gevaarlijke stoffen en industriële processen.

Als er risico's worden vastgesteld, moeten werkgevers actie ondernemen om werkneemsters te beschermen die gevaar lopen, door hen bijvoorbeeld een andere functie te geven of verlof toe te kennen.

In het geval dat verlof wordt toegekend, moeten de arbeidsrechten en de betaling van een passende vergoeding ter compensatie van mogelijk inkomensverlies door de werkgever worden gegarandeerd.

Zwangere werkneemsters zijn niet verplicht om in nachtdienst te werken als zij een medische verklaring kunnen tonen.

Zwangere werkneemsters mogen zonder inkomen in te hoeven leveren tijdens werktijd medische zwangerschapsonderzoeken ondergaan.

De richtlijn bepaalt dat er recht is op 14 weken zwangerschapsverlof, waarvan er twee voor de bevalling moeten liggen.

Vrouwen mogen niet worden ontslagen wegens hun zwangerschap en kraamtijd.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn is sinds 24 november 1992 van toepassing.

ACHTERGROND

Richtlijn 92/85/EEG - zwangere werkneemsters op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

KERNBEGRIPPEN

* zwangere werkneemster: een vrouw die haar werkgever van haar toestand op de hoogte brengt, in overeenstemming met de nationale wetgeving en/of nationale praktijk.

* werkneemster die recentelijk is bevallen: een vrouw die recentelijk is bevallen zoals dat wordt omschreven in de nationale wetgeving en/of nationale praktijk en die haar werkgever op de hoogte brengt van haar toestand, in overeenstemming met die wetgeving en/of praktijk.

* werkneemster tijdens de lactatie: een vrouw tijdens de lactatie zoals dat wordt omschreven in de nationale wetgeving en/of nationale praktijk en die haar werkgever op de hoogte brengt van haar toestand, in overeenstemming met die wetgeving en/of praktijk.

BESLUIT

Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 92/85/EEG

24.11.1992

19.10.1994

PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1-7

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

PB L 348 van 27.6.2007, blz. 21-24

Richtlijn 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

PB L 65 van 5.3.2014, blz. 1-7

Laatste bijwerking 14.10.2015