Werknemers informeren over hun arbeidsvoorwaarden

Er geldt een algemene verplichting in de Europese Unie (EU) dat iedere werk-gever zijn werknemers een document moet verstrekken met informatie over de belangrijkste elementen van hun arbeidsovereenkomst of -verhouding.

BESLUIT

Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn zorgt ervoor dat de werkgever de werknemer in kennis stelt van bepaalde essentiële gegevens, waaronder:

De richtlijn is niet van toepassing op werknemers waarvan de duur van de arbeidsovereenkomst niet langer is dan een maand of waarvan de wekelijkse arbeidstijd niet meer is dan acht uur.

KERNPUNTEN

De werkgever moet de werknemer binnen twee maanden na het begin van het werk een document met de vereiste gegevens verstrekken.

In de nationale wetgeving van ieder EU-land is vastgesteld of er een arbeids-overeenkomst bestaat en, indien dat bewezen is, welke voorwaarden daarop van toepassing zijn. De definitie van de begrippen „werknemer”, „overeenkomst” en „arbeidsverhouding” wordt derhalve aan de nationale wetgeving overgelaten.

Wanneer de werknemer in een ander EU-land moet werken („in het buitenland werkende werknemer”), moet zijn werkgever het document met de vereiste gegevens vóór het vertrek van deze werknemer verstrekken. Dit document moet worden aangevuld met bepaalde gegevens, zoals de muntsoort waarin het loon wordt uitbetaald en de duur van het werk in het buitenland. Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de werkzaamheden in het buitenland niet langer dan een maand duren.

Iedere wijziging van de gegevens van de arbeidsovereenkomst of -verhouding moet uiterlijk één maand voordat de wijziging van kracht wordt, schriftelijk aan de werknemer worden medegedeeld.

De richtlijn belet EU-landen niet om voor de werknemers gunstigere bepalingen toe te passen of in te voeren.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 30 juni 1993.

ACHTERGROND

Nieuwe arbeidsvormen hebben geleid tot een toename van het aantal soorten arbeidsverhoudingen. De richtlijn moet werknemers beter beschermen om onzekerheid over de voorwaarden van de arbeidsverhouding te voorkomen en om de arbeidsmarkt doorzichtiger te maken.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie: Arbeidsomstandigheden - Individuele arbeidsvoorwaarden.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 91/533/EEG

28.10.1991

30.6.1993

PB L 288 van 18.10.1991, blz. 32-35

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2014/51/EU van de Raad van 28 januari 2014 waarbij de lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het Verdrag betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel, 2011, van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen (Verdrag nr. 189) (PB L 32 van 1.2.2014, blz. 32).

Laatste bijwerking 23.07.2015