Missoc - onderling informatiesysteem inzake sociale bescherming

Met het oog op een voortdurende en volledige uitwisseling van informatie over sociale bescherming in Europa heeft de Europese Commissie in 1990 MISSOC opgezet, het onderlinge informatiesysteem inzake sociale bescherming.

BESLUIT

MISSOC-programma: onderling informatiesysteem inzake sociale bescherming (Mutual Information System on Social Protection, opgezet in maart 1990.

SAMENVATTING

MISSOC (Mutual Information System on SOCial protection) is een bevoorrechte bron van informatie over de socialebeschermingssituatie in Europa. Het programma verenigt momenteel alle 25 lidstaten van de Europese Unie (EU), de drie lidstaten van de Europese Economische Ruimte – met name IJsland, Liechtenstein en Noorwegen – sinds 2000 en Zwitserland sinds 2002.

Het MISSOC-programma berust op een nauwe samenwerking tussen het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie en een netwerk van vertegenwoordigers van de deelnemende landen. DG Werkgelegenheid en sociale zaken van de Commissie heeft ook een secretariaat aan het programma toegewezen, dat het netwerk coördineert, de publicaties voorbereidt en verspreidt, de vergaderingen organiseert, informatie verzamelt en het computersysteem beheert.

Elk deelnemend land wordt vertegenwoordigd door een of twee contactpersonen van de nationale ministeries of de nationale instellingen die verantwoordelijk zijn voor sociale bescherming met het oog op de verstrekking van de informatie en teneinde de betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie te waarborgen. Het MISSOC-netwerk komt twee keer per jaar bijeen (in mei en in oktober) in de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarneemt.

Beschrijving van de acties

MISSOC baseert zich op de informatie die wordt aangeleverd door de ministeries en autoriteiten die bevoegd zijn voor sociale bescherming. Het publiceert vergelijkende tabellen (DE) (EN) (FR) die geregeld worden geactualiseerd en betrekking hebben op alle deelgebieden van sociale bescherming, alsook MISSOC-nieuwsbrieven (DE) (EN) (FR) over specifieke onderwerpen, zoals de sociale bescherming van gehandicapten, gezondheidszorg, stelsels ter bescherming tegen ouderdom en de voornaamste wijzigingen in de socialebeschermingsstelsels.

Met betrekking tot de landen van Centraal- en Oost-Europa werd de informatie over sociale bescherming vergaard in het kader van het MISSCEEC II-project (DE) (EN) (FR) om ervoor te zorgen dat de informatie werd bekomen op een met de MISSOC-tabellen verenigbare manier.

Laatste wijziging: 21.03.2005