Strengere hand aan de handhaving van EU-wetgeving inzake de terbeschikkingstelling van werknemers

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Richtlijn 2014/67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Richtlijn (EU) 2020/1057 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJNEN?

KERNPUNTEN

Richtlijn 96/71/EG

Richtlijn 2014/67/EU

Het beter voorkomen en monitoren van en het opleggen van sancties bij misbruik van de toepasselijke regels

Verbeterde toegang tot informatie

Verbeterde administratieve samenwerking

Wijzigingsrichtlijn (EU) 2018/957

Met Wijzigingsrichtlijn (EU) 2018/957 wordt een aantal nieuwe regels ingevoerd:

Richtlijn (EU) 2020/1057

Met Richtlijn (EU) 2020/1057 zijn onder meer de volgende wijzigingen doorgevoerd:

VANAF WANNEER ZIJN DEZE RICHTLIJNEN VAN TOEPASSING?

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Brievenbusfirma’s: bedrijven die zijn opgericht om gebruik te maken van mazen in de wetgeving. Zij verlenen zelf geen diensten aan klanten, maar dienen als façade voor diensten die door de eigenaars worden verstrekt (Europese Commissie in COM(2013) 122 final).

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1-6)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 96/71/EG zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”) (PB L 159 van 28.5.2014, blz. 11-31)

Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 249 van 31.7.2020, blz. 49-65)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector (PB L 249 van 31.7.2020, blz. 17-32)

Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie („de IMI-verordening”) (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 1-11)

Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 35-44)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 13.10.2020