Routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010)

Deze routekaart ondersteunt de doelstellingen van de agenda inzake gendergelijkheid. Zij bouwt voort op de raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005), waarvan zij de balans opmaakt en tegelijkertijd de nodige verbeteringen in de verf zet. Zij dient te worden gevolgd door een voortgangsverslag in 2008 en door een evaluatie met vervolgmaatregelen in 2010.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Een routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 [COM(2006) 92 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De routekaart beschrijft zes prioritaire actiegebieden en voor elk daarvan doelstellingen en sleutelacties die het halen van de doelstellingen moeten vergemakkelijken. Hoewel dankzij de wetgeving inzake gelijke behandeling en de sociale dialoog aanzienlijke vooruitgang is geboekt, kampt de Europese Unie (EU) nog steeds met grote problemen.

Gelijke economische onafhankelijkheid voor vrouwen en mannen

De combinatie van privé- en beroepsleven

Een evenwichtige vertegenwoordiging in de besluitvorming

De uitroeiing van alle vormen van seksueel geweld

De uitbanning van genderstereotypen

De bevordering van gendergelijkheid in derde landen

Voornaamste acties

De Commissie dient de bestaande communautaire wetgeving inzake gendergelijkheid te moderniseren. In 2006 werd de wetgeving inzake gelijke kansen en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen herschikt. De Commissie zal erop toezien dat het aspect gendergelijkheid zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in alle beleidsmaatregelen, zoals de geïntegreerde richtlijnen voor groei en werkgelegenheid en de nieuwe gestroomlijnde open coördinatiemethode op het gebied van pensioenen, sociale integratie, gezondheidszorg en langdurige zorg.

Bewustmakingscampagnes zijn van cruciaal belang om genderstereotypen uit te roeien. De Commissie wil onder andere meer in dialoog treden met de EU-burgers via het PLAN D voor democratie, dialoog en debat en het portaal “Uw Europa”.

Er is op de meeste actiegebieden behoefte aan betere statistische gegevens. Dankzij nieuwe indicatoren en een nieuwe samengestelde gendergelijkheidsindex zullen gegevens op EU-niveau gemakkelijker met elkaar kunnen worden vergeleken. Het is ook belangrijk de statistische gegevens naar geslacht uit te splitsen.

Er is behoefte aan meer onderzoek naar gendermainstreaming op gezondheidsgebied en naar beroepen in de sociale en gezondheidssector. De Europese databank over vrouwen en mannen in de besluitvorming zal verder worden uitgebouwd. Er kan een beroep worden gedaan op het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling om doelgericht onderzoek te financieren.

Internationaal wil het Actieplatform van Peking met steun van de Commissie zorgen voor betere structuren om gegevens te verzamelen over de genderproblematiek in de ontwikkelingslanden.

De financiering

Een nieuw Europees Instituut voor gendergelijkheid, dat over een kapitaal van 50 miljoen euro beschikt, moet een sleutelrol spelen bij de follow-up van de meeste acties.

De transversale acties worden gefinancierd door het PROGRESS-programma omdat de gelijkheid van vrouwen en mannen in tal van beleidsmaatregelen aan bod komt. Daarom moet de Commissie ervoor zorgen dat meer rekening wordt gehouden met en moet zij nagaan wat de impact is van de genderproblematiek in het EU-begrotingsproces.

De structuurfondsen zijn een belangrijke bron van financiering. Dankzij de structuurfondsen kunnen ook de doelstellingen van Barcelona worden verwezenlijkt inzake structuren voor kinderopvang en de ontwikkeling van de gezondheidszorgvoorzieningen. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) speelt een rol bij de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt maar ook bij de integratie van vrouwen uit derde landen in de Europese Unie en bij de uitbanning van stereotypen.

Context

Verschillende evenementen moeten worden aangegrepen om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen, met name het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen (2007), het Europees Jaar van de strijd tegen uitsluiting en armoede (2010) en de Euro-Mediterrane Ministerconferentie over gendergelijkheid van 2006.

De Commissie moet een EU-netwerk van vrouwen in economische en politieke sleutelposities en een EU-netwerk van instanties die actief zijn op het gebied van gendergelijkheid opzetten. Zij werkt nauw samen met de ngo's en de sociale partners.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Tussentijds voortgangsverslag over de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010) [COM(2008) 760 – Niet in het Publicatieblad verschenen].

In dit verslag wordt een tussentijdse evaluatie gemaakt van de resultaten die werden geboekt sinds de goedkeuring van de routekaart voor de periode 2006-2010. De routekaart werd ten uitvoer gelegd aan de hand van twee werkprogramma’s met een looptijd van één jaar en haar doelstellingen werden in 2007 versterkt door de goedkeuring van het pact voor gendergelijkheid. De transversale tenuitvoerlegging van de routekaart in andere beleidsdomeinen alsook de communicatie-initiatieven werden gefinancierd door het PROGRESS-programma.

De grootste vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid werd geboekt op gebieden die in de lidstaten het voorwerp uitmaken van gekwantificeerde gemeenschappelijke doelstellingen. Op vrijwel alle gebieden die verband houden met de routekaart werden vorderingen gemaakt. De vooruitgang is echter niet altijd even groot in de lidstaten en er moeten bijkomende inspanningen worden gedaan om de voor 2010 vastgestelde doelstellingen te halen. In het verslag worden in dat verband meerdere voorstellen gedaan:

De definitieve effectbeoordeling van deze acties is gepland voor 2010.

Laatste wijziging: 18.09.2009