Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen, naar een rechtvaardige samenleving – 2007

Doel van het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen is het grote publiek attent te maken op de voordelen van een rechtvaardige samenleving waarin mensen solidair met elkaar zijn. Gepland is om mensen in campagnes bewust te maken van discriminerende gedragingen en houdingen en voorlichting te geven over hun wettelijke rechten en plichten. Het Europees Jaar maakt deel uit van een brede non-discriminatieaanpak, die op correcte en uniforme toepassing van de Europese wetgeving in heel Europa gericht is. De belangrijkste beginselen van die wetgeving zullen voor het voetlicht worden gebracht. Daarnaast zal het grote publiek om actieve ondersteuning van de wetgeving worden gevraagd.

BESLUIT

Besluit nr. 771/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende het Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen (2007) – Naar een rechtvaardige samenleving.

SAMENVATTING

Hoewel op het niveau van de Europese Unie veel vooruitgang is geboekt bij de bestrijding van discriminatie en de bevordering van gelijke kansen, is er nog veel te doen. Alle wetten, hoe zorgvuldig geformuleerd ook, zetten geen zoden aan de dijk, als de politieke wil ontbreekt om ze in maatregelen voor de lange termijn te vertalen en de mensen er niet achter staan.

Dankzij het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen kan aan een samenleving met méér solidariteit worden gewerkt. Doel is het grote publiek attent te maken op het hele pakket Europese regels en afspraken op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie en alle betrokkenen óók na 2007 te mobiliseren bij het werk aan de nieuwe kaderstrategie van de Europese Unie voor non-discriminatie en gelijke kansen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

Het grote publiek attent maken op de wetgeving ter bevordering van gelijkheid en non-discriminatie

Het is van groot belang dat het grote publiek vertrouwd wordt gemaakt met de Europese wetgeving over gelijkheid en non-discriminatie. Gelijkheid en non-discriminatie behoren immers tot de waarden en beginselen van de Europese Unie (EU). Beoogd wordt de boodschap over te brengen dat een ieder ongeacht geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid recht heeft op gelijke behandeling.

Een discussie op gang brengen over méér participatie in de samenleving

Er is behoefte aan discussie en passend overleg over meer participatie van groepen die met discriminatie te maken hebben en gelijke participatie van mannen en vrouwen.

Verschillen ruimte geven en waarderen

Doel van het Europees Jaar is mensen bewust te maken van de positieve bijdrage die eenieder, ongeacht geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid aan de samenleving in zijn geheel kan leveren.

Aan een samenleving met méér solidariteit werken

Getracht zal worden om het grote publiek bewuster te maken van het grote belang van een goede verstandhouding tussen de verschillende groepen in de samenleving, met name jongeren, en een eind te maken aan stereotypen, vooroordelen en geweld.

ACTIVITEITEN, BEGROTING EN SELECTIE VAN DE SUBSIDIEAANVRAGEN

De activiteiten in het kader van het Europees Jaar krijgen een invulling op Europees of nationaal vlak. Ze zijn afgestemd op de vier hierboven vermelde doelstellingen en behelzen:

Voor het Europees Jaar 2007 wordt in het tijdsbestek van 1 januari 2006 tot 31 december 2007 een bedrag van 15 miljoen euro op de begroting uitgetrokken, waarvan 6 miljoen voor de periode die op 31 december 2006 afloopt.

De op Europees vlak uit te voeren activiteiten kunnen voor maximaal tachtig procent worden gesubsidieerd. Ook kunnen er oproepen tot inschrijving worden gepubliceerd die ten laste komen van de begroting van de Europese Unie. De Europese Unie kan voorts als medefinancier steun verlenen voor maatregelen van lokale, regionale of nationale reikwijdte. De EU neemt in dit geval maximaal 50% van de totale geconsolideerde kosten voor haar rekening.

UITVOERING

De Commissie draagt er zorg voor dat de uit te voeren activiteiten op Europees vlak in de pas lopen met en aansluiten op andere belangrijke activiteiten van de Gemeenschap (structuurfondsen, plattelandsontwikkeling, onderwijs, burgerschap, grondrechten), de lidstaten en de regio's.

Partnerschappen met de deelnemende landen

Aan het Europees Jaar kan worden deelgenomen door de lidstaten, de EVA/EER-landen, de kandidaat-lidstaten waarvoor een pretoetredingsstrategie geldt, de westelijke Balkanlanden, (overeenkomstig de voorwaarden in de respectieve overeenkomsten), en de partnerlanden van het Europees nabuurschapsbeleid.

Elke lidstaat roept een nationaal uitvoeringsorgaan in het leven of wijst er een aan. Dit nationaal uitvoeringsorgaan organiseert de deelname van het land aan het Europees Jaar, stelt de nationale strategie en prioriteiten vast, en selecteert de afzonderlijke activiteiten die voor financiering door de EU in aanmerking komen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 771/2006/EG

20.6.2006

-

L 146 van 31.5.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Uitvoering, resultaten en algehele beoordeling van het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen (2007) [COM(2009) 269 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]. Het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen (2007) was een succes, zowel wat de praktisch als de financiële tenuitvoerlegging van de doelstellingen betreft. De deelnemende landen ondernamen 434 initiatieven, die hebben geleid tot ongeveer 1 600 evenementen, campagnes, publicaties, enz. Deze initiatieven hebben de belangrijkste uitvoeringsbeginselen verwezenlijkt, namelijk decentralisatie en een evenwichtige aanpak voor alle discriminatiegronden. De transversale en meervoudige benaderingen stimuleerden de samenwerking tussen de verantwoordelijke nationale, regionale en lokale autoriteiten en zorgden voor betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de sociale partners. Bovendien werd meer dan ooit aandacht besteed aan meervoudige discriminatie en gendermainstreaming.

Op EU-niveau werd het Europees Jaar op diverse manieren ten uitvoer gelegd. Zo werd onder meer een raadgevend comité ingesteld met het oog op de betrokkenheid van belangrijke belanghebbenden, werd het forum “Europees Parlement van gelijke kansen voor iedereen” georganiseerd ter bevordering van de dialoog met het maatschappelijk middenveld, werden drie Eurobarometeronderzoeken uitgevoerd en werd in de hele EU een informatie- en voorlichtingscampagne gevoerd.

De belangrijkste factor voor het welslagen van het Europees Jaar was de politieke inzet op alle niveaus. De lidstaten hebben een aanzienlijke hoeveelheid middelen uitgetrokken voor de praktische tenuitvoerlegging en vele initiatieven die tijdens het Europees Jaar zijn opgezet, zullen worden voortgezet of herhaald. Voor het eerst hebben de lidstaten zich ook toegespitst op bepaalde soorten discriminatie, zoals discriminatie op basis van leeftijd, ras, etnische achtergrond en seksuele geaardheid. Er werden nationale strategieën opgesteld om de vastgepinde problemen aan te pakken, wat ook geleid heeft tot een betere samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Op EU-niveau nam de Raad een resolutie aan over de follow-up van het Europees Jaar en keurde de Commissie een reeks maatregelen goed, waaronder een voorstel voor een richtlijn inzake gelijke behandeling, een mededeling over non-discriminatie en gelijke kansen, een besluit tot instelling van een groep van regeringsdeskundigen op het gebied van non-discriminatie en een werkdocument van de diensten van de Commissie over de inclusie van de Roma. De Commissie zal discriminatiebestrijdende maatregelen blijven uitwerken, met name door verder onderzoek te verrichten naar de situatie in de EU, door te reageren op schendingen van rechten en door nieuwe oplossingen aan te reiken, in het bijzonder voor de inclusie van de Roma.

Laatste wijziging: 04.12.2009