Veiligheid en gezondheid op het werk voor tijdelijke werknemers

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 25 juni 1991 ter aanvulling van de maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van tijdelijke werknemers

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn heeft ten doel ervoor te zorgen dat EU-landen wetgeving aannemen om de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers met tijdelijke* arbeidsovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur* te verbeteren om deze in overeenstemming te brengen met de bescherming die wordt genoten door andere werknemers.

KERNPUNTEN

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad betreffende de veiligheid en gezondheid van werknemers geldt evenzeer voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst*. De huidige richtlijn vormt daarop een aanvulling met het volgende:

Voorlichting en opleiding

Speciaal medisch toezicht

EU-landen kunnen verbieden dat tijdelijke werknemers worden ingeschakeld bij bepaalde werkzaamheden die bijzonder gevaarlijk zijn voor de veiligheid of de gezondheid van deze werknemers of die speciaal medisch toezicht vergen. Indien tijdelijke werknemers worden ingeschakeld voor dergelijke werkzaamheden, moet de werkgever zorgen voor een passend speciaal medisch toezicht, dat ook na beëindiging van de arbeidsbetrekking van kracht kan zijn.

Gezondheids- en veiligheidsdiensten

De gezondheids- en veiligheidsdiensten binnen een organisatie moeten op de hoogte worden gesteld van iedere tewerkstelling van tijdelijke werknemers.

Aanwervings- en uitzendbureaus

Verantwoordelijkheid van EU-landen

EU-landen moeten om de vijf jaar een verslag uitbrengen aan de Europese Commissie over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, met inbegrip van de standpunten van werknemers en werkgevers.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 15 juli 1991 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 1992 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Tijdelijke arbeidsovereenkomst: een arbeidsovereenkomst tussen een uitzendorganisatie (zoals een uitzendbureau) en een werknemer om werkzaamheden in een bedrijf uit te voeren onder het toezicht van deze organisatie.

Arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd (of bepaalde duur): een arbeidsovereenkomst die rechtstreeks wordt aangegaan tussen een werkgever en een werknemer voor een specifieke duur of om een specifieke taak te voltooien.

Tijdelijke werknemer: een term die wordt gebruikt voor de duidelijkheid in deze samenvatting voor een persoon die werkt krachtens een van de twee tijdelijke arbeidsbetrekking die hierboven zijn gedefinieerd.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 25 juni 1991 ter aanvulling van de maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen voor bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen (PB L 206 van 29.7.1991, blz. 19-21)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 91/383/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1-8).

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 01.12.2016