Mediageletterdheid in de digitale omgeving

Mediageletterdheid vormt een belangrijke uitdaging voor de Europese Commissie, omdat ze Europese burgers hulpmiddelen aanreikt om de almaar sterker overheersende digitale omgeving in de Europese samenleving beter te begrijpen.

BESLUIT

Aanbeveling van de Commissie 2009/625/EG van 20 augustus 2009 betreffende mediageletterdheid in de digitale omgeving voor een meer concurrerende audiovisuele en inhoudindustrie en een inclusieve kennismaatschappij.

SAMENVATTING

Deze aanbeveling beoogt een verbetering van de mediageletterdheid in de digitale omgeving voor een meer concurrerende kenniseconomie en een meer inclusieve informatiemaatschappij.

Definitie

Mediageletterdheid wordt gedefinieerd als het vermogen om toegang te hebben tot de media en om verschillende aspecten van media en media-inhoud te begrijpen en met een kritisch oog te evalueren. Verder omvat mediageletterdheid ook het vermogen om in uiteenlopende contexten communicatie tot stand te brengen.

Belemmeringen

Op Europees niveau bestaan er nog altijd tal van belemmeringen voor de ontwikkeling van mediageletterdheid. Zo ontbreekt het lidstaten nog steeds aan een gemeenschappelijke visie op dit vlak. Bovendien bemoeilijkt het gebrek aan zichtbaarheid van nationale, regionale en lokale initiatieven de uitbouw van Europese netwerken. Bijgevolg is er voorlopig geen sprake van enige coördinatie tussen belanghebbenden.

Uitdagingen

Mediageletterdheid zou Europese burgers in staat moeten stellen om de mediaberichten en -inhoud waarmee ze te maken krijgen, beter te begrijpen en te analyseren en de vaardigheden te verwerven om hun rol van burger ten volle te spelen.

Verder kan het ook bijdragen tot de vrijwaring van pluralisme en onafhankelijkheid in de media. Het maakt de uiting van diverse meningen van verschillende groepen in de samenleving mogelijk en bevordert de ontwikkeling van de waarden tolerantie en dialoog.

Daarnaast speelt mediageletterdheid een belangrijke rol bij het verbeteren van de bekendheid met het audiovisuele erfgoed en de culturele identiteit van Europa. Ze helpt immers de kennis van en de belangstelling voor recente Europese cultuurwerken aan te scherpen.

Gelet op deze uitdagingen, stelt de Europese Commissie voor om onderzoeksprojecten in verband met mediageletterdheid in het kader van bestaande programma's te stimuleren.

Aanbevolen actie

Lidstaten worden uitgenodigd om initiatieven op het gebied van coregulering te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen, die tot het aannemen van gedragscodes voor de Europese media leiden.

Het is belangrijk om onderzoek te bevorderen en te financieren via studies en projecten over de verschillende aspecten en dimensies van mediageletterdheid in de digitale omgeving.

Verder worden lidstaten aangemoedigd om op conferenties en andere openbare evenementen debatten te organiseren met het oog op het opnemen van mediageletterdheid in het verplichte leerplan en in het kader van het ontwikkelen van sleutelcompetenties voor een leven lang leren.

Lidstaten zouden ook nationale campagnes moeten organiseren om de bekendheid met cultureel erfgoed te verbeteren, evenals opleidingen om de kennis te vergroten over de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via informatie- en communicatienetwerken.

Daarnaast wordt de mediasector opgeroepen om hulpmiddelen voor te stellen om het mediageletterdheidsniveau te verbeteren, zoals:

Context

De Mededeling van de Commissie van december 2007 over ‚Een Europese aanpak van mediageletterdheid in de digitale omgeving’ benadrukte het belang van mediageletterdheid met betrekking tot commerciële communicatie, audiovisuele werken en digitale inhoud. Een beter mediageletterdheidsniveau zou bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen die de Europese Unie zichzelf vooropstelde in het kader van het initiatief i2010.

Laatste wijziging: 28.11.2009