De uitvoeringsbevoegdheden van de Europese Commissie

Alvorens uitvoeringshandelingen aan te nemen, moet de Europese Commissie een comité bestaande uit vertegenwoordigers van ieder EU-land raadplegen over het ontwerp dat zij voorstelt.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

SAMENVATTING

Alvorens uitvoeringshandelingen aan te nemen, moet de Europese Commissie een comité bestaande uit vertegenwoordigers van ieder EU-land raadplegen over het ontwerp dat zij voorstelt.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening worden de regels vastgelegd voor controle door EU-landen op de uitoefening van de Commissie van haar uitvoeringsbevoegdheden (artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU). Deze controle is een procedure die in EU-jargon ook wel als „comitologie” bekend staat, d.w.z. de Commissie moet elk ontwerpuitvoeringshandeling voorleggen aan comités die uit vertegenwoordigers van de EU-landen bestaan en die voorgezeten worden door de Commissie.

Volgens het laatste verslag van de Commissie over de ontwikkelingen met betrekking tot het comitologiestelsel, zijn er ongeveer 300 comités die praktisch alle EU-bevoegdheden omvatten (met name landbouw, milieu, vervoer, gezondheid en consumenten enz.). In 2013 heeft de Commissie meer dan 1 700 uitvoeringshandelingen aangenomen.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

In de verordening staan twee procedures om de uitvoering van de Commissie van haar (door de wetgever verleende) uitvoeringsbevoegdheden te controleren.

De onderzoeksprocedure: deze wordt voornamelijk gebruikt voor: i) maatregelen met een algemeen toepassingsgebied en ii) maatregelen op bepaalde beleidsvlakken (bijvoorbeeld van landbouw, visserij, milieu, gezondheid, handel en belasting).

Uitvoeringshandelingen van de Commissie moeten de steun van een gekwalificeerde meerderheid van het comité krijgen (een gewogen manier van stemmen waarbij 16 van de 28 EU-landen (1) voor moeten stemmen en deze stemmen moeten ten minste 65 % van de EU-bevolking vormen). Wanneer het comité een ongunstig advies uitbrengt kan de Commissie het wetsontwerp bij een comité van beroep indienen om te zien of het onderzoek van de maatregel moet doorgaan of de tekst moet wijzigen. Indien de uitkomst van de besprekingen van het comité een „geen advies” is, mag de Commissie het wetsontwerp onder bepaalde voorwaarden aannemen.

De raadplegingsprocedure: deze wordt voornamelijk gebruikt voor alle andere uitvoeringsmaatregelen (bijvoorbeeld individuele maatregelen op het gebied van cultuur). De Commissie moet zoveel mogelijk rekening houden met een advies van het Comité dat bij gewone meerderheid is aangenomen (een meerderheid van stemmen).

Toetsingsrecht voor het Europees Parlement en de Raad: wanneer de basishandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure wordt vastgesteld (de meest voorkomende wetgevingsprocedure die de meerderheid van beleidsvlakken omvat en waarbij het Europees Parlement en de Raad gelijk gewicht hebben), mogen het Europees Parlement of de Raad te allen tijde aan de Commissie meedelen dat zij van mening is dat de voorgestelde uitvoeringshandeling de aan de Commissie verleende bevoegdheden overschrijdt. In zulke gevallen moet de Commissie ontwerpuitvoeringshandeling herzien en besluiten deze te handhaven, te wijzigen of in te trekken.

WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 1 maart 2011.

ACHTERGROND

Artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt de Commissie in staat uitvoeringsmaatregelen voor een rechtshandeling te nemen wanneer er uniforme voorwaarden voor de uitvoering noodzakelijk zijn. De basisverordening moet de bevoegdheid om uitvoeringshandelingen aan te nemen uitdrukkelijk overdragen aan de Commissie.

Zie ook de Comitologie-website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 182/2011

1.3.2011

-

PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13-20

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie over de werking van de comités in 2013 (COM(2014) 572 final van 16.9.2014).

Laatste bijwerking 20.01.2015(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.