Het Verdrag van Lissabon

 

SAMENVATTING

Het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG?

KERNPUNTEN

Institutionele wijzigingen

Het Europees Parlement

De Europese Raad

Aangezien deze bestaat uit staatshoofden of regeringsleiders, geeft dit de EU grotere continuïteit en samenhang. De Europeese Raad is formeel erkend als een EU-instelling die de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU uiteenzet.

Bij meerderheid van stemmen kiest de Europese Raad een voorzitter voor een eenmaal hernieuwbaar mandaat van dertig maanden, ter vervanging van de vorige roterende functie van zes maanden.

De Raad

Deze past nieuwe regels voor meerderheidsstemming toe bij het goedkeuren van wetgeving. Voor een meerderheid is ten minste 55 % van de EU-landen die ten minste 65 % van de bevolking van de EU vertegenwoordigen, vereist. Om een besluit te blokkeren, moeten ten minste vier landen tegen stemmen.

De Raad vergadert in openbare zitting tijdens de onderhandelingen en stemming over ontwerpwetgeving.

De Europese Commissie

De voorzitter van de Europese Commissie is:

Het Hof van Justitie van de EU

Zijn jurisdictiebevoegdheid is uitgebreid tot alle EU-beleidsgebieden, met uitzondering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

De Europese Centrale Bank (ECB)

De ECB is nu officieel erkend als een EU-instelling doordat deze is opgenomen in artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Het Verdrag:

Andere wijzigingen

EU-beleid

De vorige pijlerstructuur wordt vervangen door een nieuwe verdeling van bevoegdheden:

Versterkte democratie

Het Verdrag:

Vertrek uit de EU

Het Verdrag voorziet voor de eerste keer in een officiële procedure indien een EU-land zich wil terugtrekken uit de EU (artikel 50 VEU — zie de samenvatting over de artikel 50-onderhandelingen met het VK (1)).

VANAF WANNEER IS HET VERDRAG VAN TOEPASSING?

Het Verdrag is ondertekend op donderdag 13 december 2007 en is in werking getreden op dinsdag 1 december 2009.

ACHTERGROND

Het Verdrag van Lissabon is grotendeels geïnspireerd op het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. De grondwet was bedoeld om de oprichtingsverdragen van de EU met één enkele tekst te vervangen. Deze werd op 29 oktober 2004 in Rome ondertekend. Voor de inwerkingtreding ervan moest de grondwet worden geratificeerd door alle (toen) 27 EU-landen (17 hebben dat gedaan). De grondwet werd echter afgewezen door nationale referenda in Frankrijk en Nederland in 2005.

Het Verdrag van Lissabon daarentegen wijzigt deze verdragen, zoals ook de Verdragen van Amsterdam en Nice dat hebben gedaan. Het omvat de meeste institutionele en beleidshervormingen die werden beoogd door het grondwettelijk verdrag.

KERNBEGRIPPEN

Democratische gelijkheid: de EU moet zich houden aan het beginsel van gelijkheid van haar burgers, die gelijk moeten worden behandeld door haar instellingen, organen, bureaus en agentschappen (artikel 9 VEU).
Representatieve democratie: EU-burgers zijn rechtstreeks vertegenwoordigd op EU-niveau door het Europees Parlement.
Participatieve democratie: EU-burgers hebben het recht om te participeren in EU-besluiten en te communiceren met EU-instellingen, bijvoorbeeld door dialoog middels verenigingen van het maatschappelijk middenveld waarvan zij lid zijn.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007 (PB C 306 van 17.12.2007, blz. 1–271)

Laatste bijwerking 15.12.2017(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.