Wetgevingsprocedures

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 289 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN ARTIKEL 289 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE?

Met dit artikel wordt het eerder geldende besluitvormingsproces hervormd, waardoor het vermogen van de EU om besluiten en actie te nemen wordt versterkt.

KERNPUNTEN

In artikel 289 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) worden twee soorten wetgevingsprocedures onderscheiden:

Gewone wetgevingsprocedure

Bijzondere wetgevingsprocedures

Zoals de naam al aangeeft zijn de bijzondere wetgevingsprocedure de uitzonderingen op de gewone wetgevingsprocedure. Ze worden op bepaalde gevoeligere beleidsterreinen gebruikt. Anders dan bij de gewone wetgevingsprocedure bevat het VWEU geen exacte beschrijving van de bijzondere wetgevingsprocedures. De regels hiervoor worden derhalve per afzonderlijk geval bepaald door de verdragsartikelen die de voorwaarden voor hun tenuitvoerlegging bevatten.

Bij de bijzondere wetgevingsprocedures is de Raad in de praktijk de enige wetgevende partij. Het Parlement is dan alleen bij de procedure betrokken. De rol ervan is dan, afhankelijk van het geval, beperkt tot raadpleging (zoals bij artikel 89 VWEU over grensoverschrijdende politieoperaties) of goedkeuring (zoals bij artikel 86 VWEU over een Europees openbaar ministerie).

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Zesde deel: Institutionele en financiële bepalingen — Titel I: Bepalingen inzake de instellingen — Hoofdstuk 2: Rechtshandelingen van de Unie, vaststellingsprocedures en overige bepalingen — Eerste afdeling: Rechtshandelingen van de Unie (artikel 289) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 172)

Laatste bijwerking 11.10.2017