De Europese Commissie

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

Artikel 18 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

Artikel 244 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) — rol, samenstelling, bevoegdheden en werking van de Europese Commissie

Artikel 245 VWEU — Rol, samenstelling, bevoegdheden en werking van de Europese Commissie

Artikel 246 VWEU — Rol, samenstelling, bevoegdheden en werking van de Europese Commissie

Artikel 247 VWEU — Rol, samenstelling, bevoegdheden en werking van de Europese Commissie

Artikel 248 VWEU — Rol, samenstelling, bevoegdheden en werking van de Europese Commissie

Artikel 249 VWEU — Rol, samenstelling, bevoegdheden en werking van de Europese Commissie

Artikel 250 VWEU — Rol, samenstelling, bevoegdheden en werking van de Europese Commissie

WAT IS HET DOEL VAN DEZE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG?

In deze artikelen worden de rol, samenstelling, bevoegdheden, benoemingsprocedures en werking van de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, uiteengezet.

KERNPUNTEN

Rol

1. Voorstellen van nieuwe wetten — de Commissie is de enige EU-instelling die formeel wetsvoorstellen indient voor goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad.

2. Beheren van EU-beleid en toewijzen van EU-financiering — de Commissie stelt samen met de Raad en het Parlement prioriteiten vast betreffende uitgaven en stelt de jaarlijkse begroting vast en voert deze uit.

3. Zorgdragen voor naleving van EU-wetgeving — de Commissie zorgt er samen met het Hof van Justitie van de EU voor dat EU-wetgeving in alle EU-landen naar behoren wordt toegepast.

4. Internationale vertegenwoordiging van de EU — spreekt namens alle EU-landen in internationale organen (zoals de Wereldhandelsorganisatie — WTO).

Samenstelling

De voorzitter

Benoeming

Overzichtstabel

Verdrag betreffende de Europese Unie

17

Rol en samenstelling van de Commissie; benoeming en prerogatieven van de voorzitter van de Commissie

Verdrag betreffende de Europese Unie

18

Benoeming en bevoegdheden van de HV/VV

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Werking van de Commissie

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie — Titel III — Bepalingen ten aanzien van de instellingen — Artikel 17 en 18 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 26—-27)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Zesde deel — Institutionele en financiële bepalingen — Titel I — Bepalingen inzake de instellingen — Hoofdstuk 1 — De instellingen — Vierde afdeling — De Commissie — Artikel 244, 245, 246, 247, 248, 249 en 250 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 155-157)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

2013/272/EU: Besluit van de Europese Raad van 22 mei 2013 betreffende het aantal leden van de Europese Commissie (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 98)

Laatste bijwerking 11.10.2017