Plan D voor democratie, dialoog en debat

Op 13 oktober 2005 heeft de Europese Commissie haar Plan D voor democratie, dialoog en debat gelanceerd als basis voor een debat over de toekomst van de Europese Unie (EU). Plan D tracht de communicatie en het debat over de werkzaamheden van de EU te bevorderen door te benadrukken dat naar de burgers moet worden geluisterd.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Bijdrage van de Europese Commissie aan de periode van bezinning en daarna: Plan D voor Democratie, Dialoog en Debat" [COM(2005) 494 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Plan D van de Europese Commissie voor democratie, dialoog en debat beschrijft hoe een breder debat over de toekomst van de EU tussen de instellingen van de EU en de burgers kan worden aangemoedigd.

Doelstellingen

Een debat over de toekomst van Europa moet betrekking hebben op de behoeften en verwachtingen van de burgers om hun vertrouwen in en betrokkenheid bij de vertegenwoordigende democratie in stand te houden. Plan D gaat daarom over het voeren van een dialoog en een debat en het luisteren naar de behoeften en de verwachtingen van de burgers. Het beoogt ook de communicatie over de werkzaamheden van de EU aan te moedigen door doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) aan te spreken en door gebruik te maken van massamedia zoals televisie en internet, waarbij internet als interactief forum voor een politiek debat zal worden gebruikt. Door de Europese Commissie zal een specifieke Eurobarometer-enquête over de toekomst van Europa worden gepresenteerd om inzicht te krijgen in de problemen die de burgers bezighouden.

Plan D moet leiden tot een nieuwe consensus over het Europese project en gaat hoofdzakelijk om twee kwesties:

Ondersteuning van de nationale debatten over de toekomst van Europa

De nationale debatten moeten zijn gericht op het onderzoek en de bespreking van de meerwaarde en de voordelen voor de burgers van de concrete verwezenlijkingen en projecten van de EU.

De Europese Commissie benadrukt dat zij de lidstaten wil ondersteunen bij de organisatie van evenementen om het profiel van de participatie van de burgers aan deze Europawijde debatten te verhogen. De samenwerking met andere EU-instellingen en -organen en nationale, regionale en lokale parlementen speelt in dit verband een belangrijke rol.

Initiatieven ter versterking van de dialoog, het publieke debat en de participatie van de burgers.

Plan D stelt 13 specifieke EU-initiatieven en acties voor om de dialoog, het publieke debat en de participatie van de burgers te versterken en te stimuleren. De Europese Commissie moet in partnerschap met de andere Europese instellingen en organen een significante rol in deze initiatieven spelen.

De specifieke EU-acties omvatten bezoeken van commissarissen aan lidstaten en nationale parlementen, de ondersteuning van burgerprojecten, het streven naar meer openheid over de vergaderingen van de Raad, de oprichting van een netwerk van "Europese goodwillambassadeurs" om het profiel van het Europese debat te verhogen, alsook de ondersteuning van projecten om de opkomst voor de Europese verkiezingen te vergroten.

Feedbackproces

In 2006 zal een feedbackproces over de resultaten van de nationale debatten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de participatie van de burgers direct van invloed is op de politieke agenda van de EU. De feedback zal de vorm aannemen van een aantal conclusies en een algemene samenvatting van de resultaten van de nationale debatten, alsook de organisatie van een Europese conferentie over de toekomst van Europa op 9 mei 2006.

Achtergrond

Na de afwijzing van de Europese grondwet door de Franse en Nederlandse kiezers in juni 2005 hebben de staatshoofden en regeringsleiders opgeroepen tot een "periode van bezinning" om de lidstaten in staat te stellen nationale debatten over de toekomst van Europa te houden. Plan D tracht dit proces van nationale debatten te vergemakkelijken door het opzetten van een kader voor dialoog en debat.

Plan D zal ten uitvoer worden gelegd in combinatie met een door de Commissie op 20 juli 2005 goedgekeurd actieplan om de communicatie over de toekomst van Europa te verbeteren.

GERELATEERDE BESLUITEN

Action Plan of 20 July 2005 to improve communicating Europe by the Commission (Actieplan van 20 juli 2005 ter verbetering van de communicatie over Europa door de Commissie) [SEC(2005) 985 - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 22.01.2007