Minimumeisen voor hergebruik van water

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2020/741 inzake minimumeisen voor hergebruik van water

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Bij deze verordening worden minimumeisen voor waterkwaliteit en monitoring vastgesteld, evenals regels inzake risicobeheer, met het oog op het veilige gebruik van teruggewonnen water voor landbouwirrigatie in het kader van geïntegreerd waterbeheer.

De verordening bouwt voort op twee mededelingen van de Europese Commissie:

Toepassingsgebied

De kwaliteit van teruggewonnen water

Exploitanten van waterterugwinningsvoorzieningen moeten ervoor zorgen dat voor landbouwirrigatie bestemd teruggewonnen water voldoet aan:

Risicobeheer

Verplichtingen met betrekking tot vergunningen

Nalevingscontroles

Transparantie en informatie-uitwisseling

Richtsnoeren

De Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd om de lidstaten en belanghebbenden te helpen de regels inzake hergebruik van water toe te passen. Bij de richtsnoeren zijn verschillende praktische voorbeelden gevoegd om de toepassing van de regels te vergemakkelijken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Deze is van toepassing vanaf 26 juni 2023.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2020/741 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van water (PB L 177 van 5.6.2020, blz. 32-55)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie: Richtsnoeren ter ondersteuning van de toepassing van Verordening (EU) 2020/741 inzake minimumeisen voor hergebruik van water 2022/C 298/01 (PB L 298 van 5.8.2022, blz. 1-55)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Maak de cirkel rond — Een EU-actieplan voor de circulaire economie (COM(2015) 614 final van 2.12.2015)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren (COM(2012) 673 final van 14.11.2012)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — De aanpak van waterschaarste en droogte in de Europese Unie (COM(2007) 414 definitief van 18.7.2007)

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54) Tekst geherpubliceerd in corrigendum (PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3-21).

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 852/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1-73)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32-54)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 30.08.2022