Europese bedrijfsstatistieken

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2019/2152 betreffende Europese bedrijfsstatistieken

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De verordening bevat regels voor:

KERNPUNTEN

Europese bedrijfsstatistieken hebben betrekking op:

Het Europees kader voor ondernemingenregisters voor statistische doeleinden is de gezaghebbende bron voor het afleiden van kwalitatief hoogwaardige en geharmoniseerde populaties van ondernemingenregisters voor statistische doeleinden voor de productie van Europese bedrijfsstatistieken. Het omvat:

Voor de productie van bedrijfsstatistieken en nationale ondernemingenregisters voor statistische doeleinden kunnen de nationale statistische instanties in EU-landen gebruikmaken van de volgende bronnen:

De Europese bedrijfsstatistieken hebben betrekking op de volgende domeinen:

Elk domein moet een of meer kernonderwerpen omvatten, bijvoorbeeld bedrijvenpopulatie, output en prestaties, ICT-gebruik en e-handel, O&O-inputs, mondiale waardeketens en internationale handel in goederen en diensten. In bijlage I bij de verordening worden de onderwerpen nader omschreven.

In bijlage II worden de frequentie (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of meerjaarlijks), de referentieperiode en de statistische eenheid van elk onderwerp bepaald.

EU-landen:

Er gelden specifieke regels voor de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen Eurostat, de nationale statistische instanties en centrale banken en de Europese Centrale Bank over multinationale groepen en de intra-EU-handel, mits deze uitsluitend voor statistische doeleinden plaatsvindt.

Eurostat:

De Commissie kan gedelegeerde en uitvoeringshandelingen vaststellen om de wetgeving te wijzigen, mits deze niet tot aanzienlijke extra kosten of lasten voor de nationale instanties of de respondenten leiden. De Commissie heeft de volgende handelingen goedgekeurd.

De EU kan financiële steun toekennen aan de nationale instituten voor de statistiek en andere instanties ten behoeve van verschillende activiteiten, zoals de ontwikkeling van methoden voor een hogere kwaliteit of lagere kosten.

Intrekking

De verordening strekt tot intrekking:

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2021.

ACHTERGROND

Tot nu toe was statistische informatie over de economische activiteiten van nationale bedrijven gebaseerd op verschillende wetgevingen. Hierdoor was er geen samenhang tussen de verschillende statistische gegevens en was een geïntegreerde aanpak van de ontwikkeling, productie en verspreiding van bedrijfsstatistieken niet mogelijk. Met de nieuwe verordening worden deze tekortkomingen verholpen.

Ga voor meer informatie naar:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen op het gebied van bedrijfsstatistieken (PB L 327 van 17.12.2019, blz. 1-35)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1470 van de Commissie van 12 oktober 2020 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de Europese statistieken over internationale handel in goederen en betreffende de geografische uitsplitsing voor andere bedrijfsstatistieken (PB L 334, 13.10.2020, blz. 2-21)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1197 van de Commissie van 30 juli 2020 tot vaststelling van technische specificaties en regelingen overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen op het gebied van bedrijfsstatistieken (PB L 271, 18.8.2020, blz. 1-170)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1030 van de Commissie van 15 juli 2020 tot vaststelling van de technische specificaties van de gegevensvereisten voor het onderwerp „ICT-gebruik en e‐handel” voor het referentiejaar 2021 overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 227, 16.7.2020, blz. 12-20)

Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (PB L 152, 16.6.2009, blz. 23-29)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 471/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken (herschikking) (PB L 97, 9.4.2008, blz. 13-59)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad (PB L 61, 5.3.2008, blz. 6-16)

Verordening (EG) nr. 716/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen (PB L 171, 29.6.2007, blz. 17-31)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (PB L 143, 30.4.2004, blz. 49-55)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad (PB L 102, 7.4.2004, blz. 1-8)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 48/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 betreffende de productie van jaarlijkse communautaire statistieken over de staalindustrie voor de referentiejaren 2003-2009 (PB L 7, 13.1.2004, blz. 1-6)

Zie geconsolideerde versie.

Beschikking nr. 1608/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2003 betreffende de productie en de ontwikkeling van een communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie (PB L 230, 16.9.2003, blz. 1-3)

Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 betreffende kortetermijnstatistieken (PB L 162, 5.6.1998, blz. 1-15)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de totstandbrenging van een communautaire enquête naar de industriële productie (PB L 374, 31.12.1991, blz. 1-3)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 04.12.2020