Eisen inzake ecologisch ontwerp — Lasapparatuur

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2019/1784 — Vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor lasapparatuur

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2021.

ACHTERGROND

Richtlijn 2009/125/EG schept een kader voor de vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. De Commissie moet deze vaststellen voor producten die op grote schaal worden verkocht en verhandeld in de EU en een significant milieueffect hebben.

Ga voor meer informatie naar:

KERNBEGRIPPEN

Ecologisch ontwerp: beleid ter verbetering, door een beter ontwerp, van de milieuprestaties van producten tijdens hun gehele levensduur en met name van hun energie-efficiëntie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2019/1784 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor lasapparatuur krachtens Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 272 van 25.10.2019, blz. 121-135)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie — Werkplan inzake ecologisch ontwerp 2016-2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Maak de cirkel rond — Een EU-actieplan voor de circulaire economie (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12-33)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1025/2012 werden in het oorspronkelijke document opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (PB L 197 van 24.7.2012, blz. 38-71)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10-35)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 29.01.2020