De gezondheid en het milieu beschermen tegen persistente organische verontreinigende stoffen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

POP’s zijn potentieel gevaarlijke chemische stoffen die zich over internationale grenzen heen kunnen verplaatsen, worden vaak ver van de emissiebron aangetroffen, blijven in het milieu aanwezig, bioaccumuleren* en leveren bijgevolg risico’s op voor de volksgezondheid en het milieu.

Controles op de vervaardiging, het in de handel brengen* en het gebruik

Vrijstellingen

Beperking van de vrijkoming, minimalisering en eliminatie

De EU-landen moeten:

Afval

Planning, toezicht en verslaglegging

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 15 juli 2019 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Bioaccumuleren: in het lichaam van levende dingen worden geconcentreerd.
In de handel brengen: leveren of aanbieden, tegen betaling of gratis, aan een derde partij. Invoeren wordt ook als „in de handel brengen” beschouwd.
Voorwerp: een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling.
Nuttige toepassing van afval: in de kaderrichtlijn afvalstoffen gedefinieerd als elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 45-77)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3-30)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 2008/98/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1-849). Tekst geherpubliceerd in corrigendum (PB L 136 van 29.5.2007, blz. 3-280)

Zie de geconsolideerde versie.

Mededeling van de Commissie over het voorzorgsbeginsel (COM(2000) 1 definitief van 2 februari 2000)

Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 81 van 19.3.2004, blz. 37-71)

Laatste bijwerking 23.10.2019