Markttoezicht en conformiteit van producten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2019/1020 — Markttoezicht en conformiteit van producten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

De verordening is van toepassing op producten:

Bepaalde producten mogen niet aan EU-consumenten te koop worden aangeboden zonder een in de EU gevestigde marktdeelnemer:

Markttoezichtautoriteiten:

EU-landen:

De Commissie:

Voor ingevoerde producten gelden specifieke regels:

Met de verordening:

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 16 juli 2021 van toepassing. De artikelen 29, 30, 31, 32 en 33 (over het Unienetwerk voor productconformiteit) en 36 (over financiering van activiteiten) zijn echter vanaf 1 januari 2021 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Markttoezicht: maatregelen om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan EU-wetgeving en om het openbaar belang te waarborgen.
Marktdeelnemer: fabrikant, gemachtigde, importeur, distributeur of fulfilmentdienstverlener.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1-44)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5-43)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 305/2011 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30-47)

Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen, en tot wijziging van Richtlijn 1999/13/EG (PB L 143 van 30.4.2004, blz. 87-96)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 30.08.2019