Onlinetussenhandelsdiensten — billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met de verordening wordt beoogd de billijke en transparante behandeling van zakelijke gebruikers door onlineplatforms te waarborgen door hen doeltreffendere mogelijkheden te bieden om verhaal te halen als ze met problemen worden geconfronteerd, en een voorspelbaar en innovatievriendelijk regelgevingsklimaat voor onlineplatforms in de EU tot stand te brengen.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden

De aanbieders van onlineplatforms moeten:

De algemene voorwaarden moeten de volgende informatie omvatten:

Klachten, bemiddeling en verhaal

Handhaving

Evaluatie

Het Waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie assisteert de Commissie bij het monitoren van de gevolgen van de nieuwe regels en van opkomende vraagstukken en nieuwe mogelijkheden in de digitale economie. Uiterlijk op 13 januari 2022 beoordeelt de Commissie of aanvullende of andere regels nodig zijn als onderdeel van de voorziene herziening van de verordening.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 12 juli 2020.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Onlinetussenhandelsdiensten: onlineplatforms — diensten van de informatiemaatschappij die zakelijke gebruikers de mogelijkheid geven om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten, met het oog op het faciliteren van het initiëren van directe transacties tussen die zakelijke gebruikers en consumenten; zij worden aan zakelijke gebruikers geleverd op basis van contractverhoudingen tussen de aanbieder van dergelijke diensten en zakelijke gebruikers die goederen of diensten aanbieden aan consumenten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 57-79)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1-18)

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89-131)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn (EU) 2016/680 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1-15)

Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1-32)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6-16)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (PB L 136 van 24.5.2008, blz. 3-8)

Laatste bijwerking 19.08.2019